Zarząd buduje grupę kapitałową. Rozpoczęta w 2014 r. budowa linii produkcyjnej biosurfaktantów jest na ukończeniu. W raporcie za II Q br. spółka pokazuje niemal trzykrotny wzrost aktywów trwałych – do 24,36 mln zł z 8,74 mln zł w analogicznym okresie roku 2014 – wynikający z wprowadzenia do majątku Boruty-Zachem wartości nowych urządzeń i instalacji. W II Q br. wydatki inwe-stycyjne na potrzeby linii produkcyjnej wyniosły 3,4 mln zł.

 

Po wykonaniu prac remontowych i inżynieryjnych na zewnątrz i wewnątrz budynku fabrycz-nego Boruta-Zachem dokonała zakupu i instalacji trzech kolejnych bioreaktorów a także większości urządzeń linii produkcyjnej. Trwają prace integracyjne, za którymi nastąpi rozruch i weryfikacja parametrów produkcji ze skali laboratoryjnej do przemysłowej. Boruta-Zachem dysponuje już kadrą ekspertów, twórców unikalnej technologii.

 

– W czwartym kwartale ukończymy budowę linii produkcyjnej. Wytwarzanie surfaktyny przez żywe organizmy pozwala pozyskać dodatkowe, bardzo cenne substancje np. prebiotyki. Dlatego równolegle planujemy produkcję kaskadową – biorafinerię. To duże przedsięwzięcie, więc dla zwiększenia bezpieczeństwa biznesu powołaliśmy do życia dwie spółki celowe, zależne od Boru-ty-Zachemu: Boruta-Zachem Innowacje i Boruta-Zachem Biochemia. Poprzez te podmioty bę-dziemy realizowali przedsięwzięcia inwestycyjne. Jesteśmy dumni z tego, że spółka przy ogromnym nakładzie pracy i kapitału nie jest zadłużona. Zdrową sytuację finansową zamierzamy utrzymać, stąd spółki-córki. Przy tak rozbudowanym przedsięwzięciu jak biorafineria zarządzanie ryzykiem związanym ze wzrostem ilości projektów jest kluczowe dla bezpieczeństwa, takżefinansowego – wiceprezes zarządu Boruta-Zachem SA, Marcin Pawlikowski.

 

Przypomnijmy, że Spółka, zgodnie z umową o dofinansowaniu miała zakończyć budowę linii do końca 2015 roku. Przyśpieszenie prac nad dywersyfikacją produkcji wynika z przeprowadzonych przez zarząd analiz rynku dla działalności podstawowej. Zgodnie z przewidywaniami w II Q 2014 r. Boruta-Zachem odnotowała w II Q br. nieznaczny spadek zysku i przychodów operacyjnych wynikające z obniżenia produkcji w przemyśle garbarskim. Jednocześnie spadł poziom kosztów operacyjnych i nieznacznie wzrósł zysk na sprzedaży.

Data publikacji: 19.08.2015
Translate »