Projekt „Strategia w biznesie-doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez „Pracodawców Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców (Lidera Projektu) w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Partnera Projektu).

CZEGO DOTYCZY PROJEKT? Realizacja projektu obejmuje 2 obszary działań:

 

 1. Działania związane z bezpośrednim wsparciem doradczym dla przedsiębiorców, realizowane przez Lidera Projektu, które obejmują realizację wsparcia doradczego w zakresie:
 2. a) analizy stanu przedsiębiorstwa (I etap usługi doradczej), b) realizacji usług doradczych zakończonych opracowaniem planu rozwojowego/strategii rozwoju firmy i doradztwem we wdrożeniu opracowanego dokumentu (II etap usługi doradczej).
 3. Działania nie związane z bezpośrednim wsparciem dla przedsiębiorców, realizowane przez Partnera Projektu, obejmują:
  a) agregację zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych,
  b) analizę dostępności usług rozwojowych na rynku zdiagnozowanych w trakcie realizacji usług doradczych,
  c) upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach,
  d) ewentualne działania interwencyjne.

DLA KOGO WSPARCIE?

 

O otrzymanie wsparcia doradczego mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie poniższe warunki:

 

 1. a) posiadają status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (MMŚP) oraz,
 2. b) posiadają zgodnie z dokumentem rejestrowym siedzibę lub oddział w województwie kujawsko-pomorskim,
 3. c) nie posiadają opracowanej i wdrożonej strategii rozwoju/planu rozwojowego w postaci dokumentu o określonym horyzoncie czasowym, podpisanego przez kierownictwo, który określa misję, wizję, system wartości, strukturę organizacyjną oraz cele jakie mają zostać osiągnięte i mierniki tych celów.

Wsparcie udzielane przedsiębiorcom w ramach Projektu na realizację usług doradczych, o intensywności nie wyższej niż 85 % kosztów realizacji usługi doradczej, stanowi pomoc de minimis.

 

Przedsiębiorcy uczestniczący we wsparciu doradczym zobowiązani są do pokrycia części kosztów usługi doradczej i wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej o intensywności nie niższej niż 15 % wartości usługi doradczej.

 

W przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis wsparcie udzielane jest w formie pomocy publicznej o intensywności nie wyższej niż 50 % kosztów realizacji usługi doradczej.

WARUNKI UCZESTNICTWA: Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa, wymaganych dokumentów, kryteriów oceny złożonych wniosków o przyznanie wsparcia, wartości dofinansowania oraz wkładu własnego zawiera Regulamin przyznawania wsparcia wraz z załącznikami zamieszczony na stronie internetowej www.pracodawcy.info.pl oraz dostępny w Biurze Lidera Projektu: „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz.

PLANOWANA WARTOŚĆ UDZIELONEGO WSPARCIA W IV NABORZE: 50 000,00 zł

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Nabór wniosków do udziału w projekcie będzie prowadzony od dnia 23.11.2016 roku do dnia 07.12.2016 roku w godzinach pracy Biura Projektu, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00- 16.00.

 

Miejscem składania wniosków wraz załącznikami jest siedziba Biura Lidera Projektu:

„Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz

KONTAKT: Informacji na temat uczestnictwa w projekcie oraz realizowanego wsparcia udzielają pracownicy Biura Lidera projektu:

 

Daria Jankowska-Specjalista- tel. 52 58 59 160, 601 773 145, e-mail: jankowska@pracodawcy.info.pl.

Dorota Filarecka-Stanek- Kierownik Projektu- tel.52 58 59 164, 661 528 001, e-mail: filarecka@pracodawcy.info.pl.

Data publikacji: 30.11.2016
Translate »