Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

 

Konkurs skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub które oświadczą, że w przypadku otrzymania dofinansowania, prowadzić ją będą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące:

 

  1. wdrażania w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych / znacząco ulepszonych) produktów;
  2. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, związanych z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych / znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych;
  3. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związanych z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

 

Alokacja w konkursie wynosi 132 783 000,00 zł, w tym 44 261 000,00 zł na projekty o wartości poniżej 1 mln zł oraz 88 522 000,00 zł na projekty o wartości co najmniej 1 mln zł.

 

Maksymalny poziom dofinansowania wyniesie:

 

  • 55% wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw*
  • 45% wydatków kwalifikowalnych – w przypadku średnich przedsiębiorstw*

 

* dla wydatków rozliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

lub

 

  • 50% wydatków kwalifikowalnych – w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw**

** dla wydatków rozliczanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Konkurs ma charakter zamknięty z etapem preselekcji. Nabór wniosków preselekcyjnych odbywać się będzie w okresie od 19 do 30 września 2016 r.

 

W przypadku pozytywnej oceny złożonego wniosku preselekcyjnego, wnioskodawca zostanie wezwany do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie projektu. Na złożenie tego wniosku wnioskodawca będzie miał minimum 30 dni kalendarzowych od otrzymania wezwania.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=34

 

Uwaga! Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego planuje w sierpniu organizację spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, dotyczących powyższego konkursu.

 

O szczegółach będziemy informować na naszej stronie i w newsletterze.

Data publikacji: 15.07.2016
Translate »