Masz trudności w prowadzeniu swojego biznesu? Możesz skorzystać z porad innych przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne realizują projekt „Early Warning Europe”, którego celem jest udzielanie pomocy firmom i przedsiębiorcom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.

 

O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

 

Skupieni w ramach projektu „Early Warning” konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

 

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu „Early Warning” jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

 

  • Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).
  • Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).

 

Pomoc odpłatna:

 

  • Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego. Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.

Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

 

Z pomocy oferowanej w ramach projektu „Early Warning” zdecydowało się skorzystać już blisko 600 firm. Najczęstsze problemy z jakimi zgłaszali się przedsiębiorcy to m.in. problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań, strategii rozwoju.

 

Projekt „Early Warning” jest realizowany do 30 listopada 2019 r. i finansowany w ramach grantu UE (program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw COSME) oraz dotacji celowej.

 

Więcej informacji na temat przystąpienia do projektu oraz formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronach projektu: www.parp.gov.pl/earlywarning oraz www.ffr.pl/pl/ewe.

Data publikacji: 24.05.2019
Translate »