Z końcem listopada Instytucje Zarządzające poszczególnymi Programami Operacyjnymi ogłosiły harmonogramy naborów wniosków na rok 2017. Jakie plany w zakresie wydatkowania unijnych pieniędzy ma Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i na jakie wsparcie w nadchodzącym roku mogą liczyć przedsiębiorcy?

Konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa, przeznaczonych stricte dla przedsiębiorców, będzie w 2017 roku niewiele. Nie oznacza to jednak, że regionalne firmy nie będą mogły liczyć na wsparcie. Część z nich już czeka na rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych w mijającym roku. W lutym i kwietniu 2017 mają zostać rozstrzygnięte nabory dla przedsiębiorstw akademickich (podziałanie 1.3.1), dotyczące odpowiednio: usług doradczych i prowadzenia prac B+R. W cierpliwość będą musieli się uzbroić ci, którzy złożyli swoje aplikacje w październiku, w ramach poddziałania 1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP. W grudniu Zarząd Województwa wydłużył etap oceny preselekcyjnej z 15 do 60 dni roboczych, co oznacza, że planowane na sierpień rozstrzygnięcie konkursu może ulec przesunięciu.

 

Na pierwszy kwartał planowany jest nabór wniosków na tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach (poddziałanie 1.2.1). Poza tym przedsiębiorcy będą mogli prawdopodobnie skorzystać z różnorodnej oferty, jaką szykują dla nich regionalne instytucje otoczenia biznesu, które również składały propozycje projektów w ramach RPO w zeszłym roku. Niestety, obecnie nie wiadomo jeszcze dokładnie, kiedy i na jakich warunkach ta oferta będzie dostępna.

Procesy badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji będzie oferowała wsparcie w zakresie dofinansowania procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. KPAI wraz z partnerującymi jej instytucjami z Torunia i Bydgoszczy będzie realizował dwa projekty: Fundusz Badań i Wdrożeń oraz Voucher Badawczy. W ramach pierwszego z nich podmioty gospodarcze będą mogły ubiegać się o środki na prowadzenie prac B+R oraz na uzyskanie ochrony własności przemysłowej (tzw. „bon na patent”). Drugi projekt będzie umożliwiał pozyskanie dotacji na zakup prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych. Umowy na realizację obu projektów zostały podpisane na początku grudnia. Nabór wniosków KPAI planuje rozpocząć w pierwszym kwartale nadchodzącego roku. Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

Wsparcie eksportu

Z kolei Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 1.5.2 RPO, szykuje dla firm w regionie kompleksowy program wsparcia eksportu, w projekcie pn.: „Regionalny Fundusz Eksportowy – wsparcie międzynarodowej ekspansji MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”. Projekt przewiduje udzielanie grantów na udział w targach i misjach gospodarczych, kampanie marketingowe skierowane na zagraniczne rynki zbytu, czy też doradztwo w zakresie wchodzenia na nie. TARR ma być wspierany przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu. Aktualnie wniosek Agencji wciąż jeszcze jest poddawany ocenie w Urzędzie Marszałkowskim i nie wiadomo, kiedy zostanie zaakceptowany do realizacji. Powinno to jednak nastąpić w 2017 roku.

Dofinansowywanie szkoleń dla pracowników MŚP

W przypadku możliwości dofinansowywania szkoleń dla pracowników MŚP, które w poprzedniej perspektywie (2007-2013) realizowane było w ramach regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Ogólnopolska Baza Usług Rozwojowych, w której prezentowana jest oferta szkoleniowa, działa już od 2015 roku, jednak Urząd Marszałkowski naszego województwa dopiero teraz zdecydował się na ogłoszenie konkursu na operatora, który stworzy i będzie obsługiwał Podmiotowy System Finansowania, za pomocą którego MŚP będą mogły ubiegać się o refundację kosztów szkoleń swojego personelu. Rozstrzygnięcie tego konkursu planowane jest na połowę 2017 roku. Biorąc pod uwagę procedury związane z podpisaniem umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a operatorem oraz czas potrzebny wyłonionemu podmiotowi na „pełen rozruch” działań projektowych, można przypuszczać, że pierwsze wnioski do operatora MŚP będą mogły składać nie wcześniej niż w czwartym kwartale nadchodzącego roku.

Zakładanie nowych podmiotów gospodarczych

RPO wspiera rozwój ekonomiczny naszego województwa kierując pomoc nie tylko do istniejących przedsiębiorstw. Działanie 8.3 umożliwia wspieranie zakładania nowych podmiotów gospodarczych. W nadchodzącym roku nie są przewidziane nabory w ramach tego działania, jednak osoby zainteresowane tego typu pomocą powinny bacznie śledzić wyniki konkursu z maja 2016 roku. Zgodnie z zapowiedzią Instytucji Zarządzającej miały być one ogłoszone w październiku, ale ostatecznie pojawią się prawdopodobnie w grudniu. Podmioty wyłonione w tym konkursie będą w 2017 roku realizowały kompleksowe projekty dla osób chcących rozpocząć własną przygodę z przedsiębiorczością.

Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku działania 10.4 – Edukacja dorosłych – którego ostatecznymi beneficjentami są osoby dorosłe, zainteresowane zwiększeniem swoich kompetencji i kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy. Tu również nie zaplanowano konkursów w przyszłym roku, ale wdrażane będą najprawdopodobniej projekty wyłonione w naborach ogłoszonych w roku bieżącym. Konkurs z poddziałania 10.4.1, dotyczący kompetencji cyfrowych i językowych, ma być rozstrzygnięty w styczniu 2017 r., natomiast wyniki dopiero co ogłoszonego naboru wniosków w ramach poddziałania 10.4.2 (kształcenie ustawiczne) powinny być znane w maju. W obu konkursach liderem projektu może być wyłącznie Województwo Kujawsko-Pomorskie – więc to ono będzie realizowało projekty w wyżej wymienionych zakresach.

Podsumowując, choć harmonogram naborów RPO na rok 2017 nie wygląda imponująco, z punktu widzenia podmiotów gospodarczych i rozwoju przedsiębiorczości, nie oznacza to, że właściciele firm (zarówno obecni, jak i przyszli) nie będą mogli liczyć na różnorodną ofertę wsparcia w ramach funduszy unijnych. W większości przypadków będzie ona jednak dostępna nie bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim, ale u instytucji, które pozyskały lub wkrótce pozyskają środki z UE na realizację swoich projektów skierowanych do przedsiębiorców. Szczegóły większości z tych projektów nie są w chwili obecnej znane, musimy więc uzbroić się w cierpliwość i poczekać na konkretniejsze informacje.

Data publikacji: 21.12.2016
Translate »