Wsparcie prac B+R wraz z wytworzeniem instalacji pilotażowych, badań w sektorze chemicznym oraz proinnowacyjnych usług dla MŚP – oto jakie możliwości stwarza nam Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na początku 2016 roku.

 

 

Program DEMONSTRATOR

 

Od 7 stycznia do 29 lutego 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.2 PO IR: „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej”. W ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie, wnioski mogą składać zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP, jak i duże podmioty gospodarcze.

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Dla MŚP minimalny poziom kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 5 mln. złotych, dla pozostałych wnioskodawców to 20 mln. złotych. Maksymalna wartość dofinansowania na jeden projekt dla wszystkich wynosi 15 mln. euro, a wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln. euro. Dotacja, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, może objąć od 25% do 45% kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Szczegółowa dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie: http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs21122015/.

 

 

Wsparcie sektora chemicznego

 

Program sektorowy „INNOCHEM” to instrument wspierający szeroko rozumiany przemysł chemiczny w ramach działania 1.2 PO IR: „Sektorowe programy B+R”. NCBiR, w okresie od 1 lutego do 1 marca 2016 roku, będzie prowadziło nabór na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo wyłącznie prace rozwojowe. Zakres tematyczny tych badań musi mieścić się w zakresie tematycznym konkursu, zaprezentowanym  pod poniższym adresem: http://ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innochem_1/3_zakres_tematyczny_innochem.pdf

 

O wsparcie mogą ubiegać się wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (bez względu na swoją formę prawną) lub ich konsorcja. Koszty kwalifikowalne projektu muszą mieścić się w przedziale od 1. do 20. milionów złotych. Intensywność wsparcia zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz zakresu tematycznego projektu i może wynieść od 25% do 80% kosztów kwalifikowalnych.

 

Regulamin oraz inne niezbędne informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3122015innochem/.

 

 

Proinnowacyjne usługi dla MŚP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od 18 stycznia do 18 marca 2016 roku będzie prowadziła nabór w ramach konkursu z poddziałania 2.3.1 PO IR: „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli dzięki niemu pozyskać od 25 do 294 tysięcy złotych na dofinansowanie następujących usług wykonanych na ich rzecz:

  • usług doradczych w zakresie innowacji, a więc doradztwa, pomocy i szkoleń w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, a także korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone lub / i
  • usług wsparcia innowacji, czyli udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

 

Usługi te muszą wspierać wnioskodawców w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Muszą również być świadczone przez akredytowane Instytucje Otoczenia Biznesu, których lista ma zostać zamieszczona na stronie: http://www.mr.gov.pl./strony/aktualnosci/rozpoczecie-naboru-wnioskow-o-akredytacje-osrodkow-innowacji-swiadczacych-uslugi-proinnowacyjne/.

 

W zależności od sytuacji wnioskodawcy, będzie on mógł liczyć na dofinansowanie 70% lub 50% kosztów kwalifikowalnych.

 

Więcej informacji na temat tego konkursu znaleźć można na stronie: http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2015-r

Data publikacji: 14.01.2016
Translate »