Trwają prace nad utworzeniem w Bydgoszczy Parku Kulturowego Stare Miasto. Do 6 sierpnia przedsiębiorcy z rejonu starówki mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie w ramach kolejnego etapu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w tej sprawie.

 

Cele i funkcje Parku Kulturowego

 

Ochrona historycznych budynków, podwyższone standardy związane z estetyką przestrzeni publicznej, a także dbałość o dziedzictwo kulturowe Bydgoszczy – to główne cele utworzenia Parku Kulturowego pod nazwą Stare Miasto, który służyć ma zachowaniu krajobrazu kulturowego i architektonicznego tej części Bydgoszczy. Szczególnie chodzi o ochronę wyróżniającego się średniowiecznego układu urbanistycznego miasta lokacyjnego, fragmentów obwarowań, siatki ulic i budynków o dużej wartości historycznej, wpisanych do rejestru lub do ewidencji zabytków.

 

Powołanie Parku Kulturowego ma różne funkcje. Jedne to pakiet zasad i przepisów porządkujących w wybranym obszarze sprawy działalności usługowej, handlowej itp. dla podniesienia estetyki miasta, drugie to zespół funkcji edukacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej i społecznej. W Polsce funkcjonuje kilkanaście takich Parków Kulturowych, m. in. na obszarze Starego Miasta w Krakowie czy we Wrocławiu, a także na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi.

 

Konsultacje z mieszkańcami i przedsiębiorcami w toku

 

W marcu i kwietniu 2020 r. odbywały się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy. Niestety, w związku z sytuacją epidemiologiczną, nie odbyło się zaplanowane w ramach konsultacji spotkanie z przedsiębiorcami i mieszkańcami.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto w Bydgoszczy zakłada wprowadzenie  m.in. norm i zakazów dotyczących formy i sposobu sytuowania reklam, obiektów małej architektury, urządzeń infrastrukturalnych, ale także związanych ze sposobem  korzystania z zabytków i  prowadzeniem robót budowlanych oraz profilem prowadzonej działalności usługowej. Regulacje zawarte w projekcie uchwały dotyczą wielu zagadnień i aspektów zagospodarowania ważnych nie tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą na omawianym obszarze, ale także dla tych, dla których ważne są kwestie ochrony walorów kulturowych obszaru, jego tożsamości i wizerunku.

 

W związku z tym, w celu zebrania opinii lokalnych przedsiębiorców o zapisach zawartych w projekcie uchwały oraz o wizji zagospodarowania obszaru Parku Kulturowego, prosimy o przesyłanie uwag do projektu do 6 sierpnia 2020 r. na adres e-mail Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy: mpu@mpu.bydgoszczy.pl, tel. (52) 58 58 105.

 

Więcej informacji o Parku Kulturowym na stronie internetowej Miasta Bydgoszczy.

Fot. Bydgoszcz.pl
Data publikacji: 22.07.2020
Translate »