Pięćset milionów złotych przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

O dofinansowanie na realizację projektów, obejmujących eksperymentalne prace rozwojowe związane z wytworzeniem linii pilotażowej będą się mogły ubiegać wyłącznie duże przedsiębiorstwa.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie wynosi 30 milionów złotych. Intensywność wsparcia w konkursie jest zgodna z § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nabór prowadzony będzie od 6 lipca do 31 października 2016 r. i będzie podzielony na miesięczne etapy.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11122016/

Data publikacji: 09.06.2016
Translate »