Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła w dniu 11 lipca br. nabór wniosków o udzielenie pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji. Celem konkursu, w ramach którego na realizację projektów przeznaczono łączną kwotę 106 mln zł, jest finansowanie innowacyjnych projektów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju.

Wnioskodawcą pożyczki może być mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będący spółką kapitałową, który planuje realizację projektu umożliwiającego mu przejście z fazy startowej do fazy wzrostu. Realizowane przedsięwzięcia muszą być oparte na innowacji produktowej lub procesowej pozwalającej na uzyskanie lub utrzymanie przewag konkurencyjnych.

 

Pożyczka może być udzielona na pokrycie wydatków związanych:

  1. z uruchomieniem działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków, na opracowywanie produktu lub usługi i początkowe wprowadzenie ich na rynek;
  2. ze wzrostem i rozszerzeniem działalności mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, polegającym na zwiększeniu mocy produkcyjnych, rozwoju rynku lub opracowywaniu produktów lub usług.

Kwota wnioskowanej pożyczki nie może być niższa niż 200 tys. zł i nie może być wyższa niż 2 mln zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wyniesie 5% rocznie. Okres spłaty pożyczki wynosi 6 lat (dla pożyczki na wzrost i rozszerzenie działalności przedsiębiorcy) lub 8 lat (dla pożyczki na uruchomienie działalności przedsiębiorcy).

 

Nabór wniosków prowadzony będzie od 18 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r.

 

Konkurs prowadzony jest w ramach projektu pilotażowego „Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Finansowego Wsparcia Innowacji” w ramach III osi priorytetowej „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szczegółowe informacje oraz dokumentację konkursową można znaleźć tutaj:

 

http://www.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-udzielenie-pozyczki-w-ramach-projektu-pilotazowego-utworzenie-i-dokapitalizowanie-funduszu-pozyczkowego-wspierania-innowacji

 

Pytania można przesyłać za pośrednictwem:

 

  • formularza kontaktowego na stronie internetowej PARP/ zakładka Centrum Pomocy
  • poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl
  • telefonicznie pod numerami telefonu: 22 432 89 91-93.
Data publikacji: 13.07.2016
Translate »