BPSE – dotacje na B+R w branży elektroenergetycznej

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs dla programu sektorowego „BPSE” w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” i Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Zakres tematyczny konkursu:

 1. Energetyka konwencjonalna:
 • redukcja poziomu zanieczyszczeń, podniesienie trwałości, bezpieczeństwa, elastyczności i sprawności pracy bloków
 • wychwyt, składowanie i utylizacja dwutlenku węgla (CCS/CCU)
 • paliwa, surowce i sorbenty
 • kogeneracja i trigeneracja
 • zagospodarowanie ubocznych produktów spalania i wydobycia węgla
 • ogniwa paliwowe
 • ciepłownictwo
 1. Energetyka odnawialna:
 • energetyka wiatrowa
 • fotowoltaika
 • energetyka wodna
 • biomasa i biogaz
 • energia z odpadów
 1. Sieci elektroenergetyczne:
 • smart grid
 • smart metering
 • wykorzystanie magazynowania energii
 • teleinformatyka
 • nowe rozwiązania i usługi
 1. Nowe produkty i usługi:
 • nowe produkty i usługi
 • energetyka prosumencka i rozproszona
 • e-mobility

Wnioskodawcami w konkursie mogą być przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorstw, a dofinansowanie udzielone zostanie na realizację projektów, które obejmą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyskają dofinansowania).

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 listopada 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

 

Alokacja w konkursie wynosi 150 mln zł.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi  50 mln zł.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

 

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs8122016pbse/

Data publikacji: 13.10.2016
Translate »