Centrum Projektów Europejskich, pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs z działania 4.3 PO WER, na projekty dotyczące funkcjonowania sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. Projekty muszą być realizowane przez minimum 4 podmioty, w tym przynajmniej jeden pochodzący z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi, w jednym z trzech obszarów tematycznych:

 

 • zapobieganie zjawisku „szarej strefy” w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce,
 • wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej.

 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 36 miesięcy, a jego wartość musi wynosić co najmniej 500.000 PLN. Nabór w konkursie będzie prowadzony w okresie od 31.08 do 15.09 bieżącego roku.

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

 

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • administracja publiczna, np. ministerstwa, urzędy centralne;
 • jednostki samorządu terytorialnego, np. gminy, powiaty:
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, np. związki gmin, związki miast;
 • instytucje rynku pracy, np. agencje zatrudnienia, urzędy pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej, np. regionalne ośrodki polityki społecznej, ośrodki pomocy społecznej;
 • szkoły i placówki systemu oświaty, np. kuratoria oświaty, zakłady doskonalenia zawodowego;
 • uczelnie, np. prywatne i publiczne szkoły wyższe;
 • przedsiębiorstwa, np. jednoosobowe, małe, średnie przedsiębiorstwa;
 • organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia;
 • podmioty ekonomii społecznej, np. spółdzielnie socjalne;
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, np. związki zawodowe, organizacje pracodawców;
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, np. związki stowarzyszeń, federacje organizacji pozarządowych;
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze np.: uczelnie wyższe, instytuty PAN.

 

Pełna dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:

http://www.power.gov.pl/nabory/1-56/.

Data publikacji: 25.07.2017
Translate »