Jeżeli pracodawca chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. W tym celu musi złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, właściwego ze względu na miejsce odbywania nauki zawodu przez młodocianego. Po spełnieniu wszystkich warunków zostaje zawarta z pracodawcą umowa o refundację. Wysokość refundacji i terminy składania wniosków są dokładnie określone.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie OHP:

https://ohp.pl/rozwoj-zawodowy/refundacja/zasady

Data publikacji: 12.02.2021
Translate »