Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym naszego województwa ogłosiła konkurs z poddziałania 1.6.2 – Dotacje dla innowacyjnych MŚP – a w jego ramach dwa nabory: dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych. W obu naborach mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z naszego regionu będą mogli pozyskać do 500 000 zł na następujące zadania:

 

  1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) rozwiązań – odpowiednio: produktowych albo usługowych.
  2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu – odpowiednio: produkcyjnego albo świadczenia usług.

 

Istotną nowością w aktualnych naborach jest forma udzielanego wsparcia. Nie będzie to, jak dotychczas, bezzwrotna dotacja, lecz tak zwana pomoc zwrotna. Zgodnie z zapisami w regulaminach  naborów: „Ze specyfiki pomocy zwrotnej wynika, że co do zasady przynajmniej część kwoty udzielonej w pomocy może podlegać zwrotowi przez beneficjenta. Pomoc może być zwracana na różnych etapach realizacji projektu albo jego okresie trwałości w związku z nieosiągnięciem zakładanych efektów projektu, które jednocześnie nie mają znamion nieprawidłowości. W przeciwieństwie do systemu dotacyjnego, gdzie brak realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu oznacza konieczność zwrotu środków z odsetkami”.

 

Dokładne omówienie tej formy wsparcia przedstawiono w załączniku nr 10 do regulaminu każdego z naborów.

 

Procedura wyboru projektów została podzielona na etap preselekcji oraz etap oceny pełnych wniosków o dofinansowanie. Wnioski preselekcyjne będzie można składać od 26.11.2018 r. do 10.12.2018 r. Wnioskodawcy, którzy pozytywnie przejdą ten etap, zostaną poproszeni o złożenie kompletnych wniosków o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski planuje rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu 2019 r.

 

Dokumentacje konkursowe dostępne są pod poniższymi linkami:

 

Data publikacji: 09.11.2018
Translate »