Jak skorzystać z obniżonej stawki za gaz dla przedsiębiorstw?

Jeśli do prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek, wykorzystujesz piec ogrzewany paliwami gazowymi możesz skorzystać z ceny maksymalnej gazu równej 200,17 zł/MWh.

Obniżoną stawkę za gaz można uzyskać w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. Z preferencyjnej stawki za paliwo gazowe skorzystasz, jeśli:

I. na 31 grudnia 2022 r. byłeś w jednej z następujących sytuacji:

sytuacja 1:

 1. rodzaj Twojej przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 był oznaczony kodem 10.71.Z,
 2. wynika to z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.,
 3. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;

sytuacja 2:

 1. prowadziłeś działalność gospodarczą oznaczoną kodem 10.71.Z,
 2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.,
 3. przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych w jednym z dwóch miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc złożenia wniosku pochodził w co najmniej 50% ze sprzedaży wyprodukowanych przez Ciebie pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich lub ciastek,
 4. masz status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców;

sytuacja 3:

 1. prowadziłeś działalność oznaczoną kodem 10.71.Z w formie spółdzielni w rozumieniu przepisów ustawy Prawo spółdzielcze,
 2. wynika to z rejestru REGON według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

II. na dzień złożenia wniosku nie masz zaległości z tytułu:

 1. zobowiązań podatkowych (lub otrzymałeś decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłacasz raty albo korzystasz z odroczenia terminu płatności),
 2. składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych lub Fundusz Solidarnościowy.

To, czy spełniasz warunek dotyczący prowadzenia działalności oznaczonej kodem PKD 10.71.Z, ocenione zostanie na podstawie danych z rejestru REGON według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych stanowi pomoc de minimis.

Jak złożyć wniosek

Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (RPG) możesz złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Możesz to zrobić nie wcześniej niż 8 kwietnia 2023 r.

Wniosek RPG musisz złożyć w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury za gaz. Okres, który wskażesz we wniosku, musi zawierać się w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy ta faktura. Wniosek o stosowanie ceny maksymalnej może dotyczyć wyłącznie jednej faktury. Jeżeli faktura została wystawiona przed wejściem w życie przepisów dotyczących stosowania ceny maksymalnej paliw gazowych, to wniosek możesz złożyć w ciągu 30 dni od 8 kwietnia 2023 r.

Co musisz dołączyć do wniosku

 • Kopię faktury rozliczeniowej za paliwa gazowe dostarczone za pomocą gazociągu lub sieci gazociągów.
 • „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (na formularzu RFD lub zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do rozporządzenia RM z 24 października 2014 r.)
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (na formularzu RPD lub zgodnie ze wzorem w nim określonym) albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (na formularzu RD-2 lub zgodnie ze wzorem w nim określonym).

Gdzie otrzymasz pomoc w sprawie wniosku RPG

 • W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00 – od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00,
 • W każdej placówce ZUS.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Data publikacji: 29.03.2023
Translate »