Jesteś podatnikiem PIT, Twoje przychody przekraczają 1,2 mln euro i przygotowujesz się do przejścia na „pełną księgowość”? Rozliczasz podatki w formie ryczałtu ewidencjonowanego a Twoje roczne przychody przekroczą 150 tys. euro? Planujesz inwestycję budowlaną? Powinieneś wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie wiele ułatwień dla przedsiębiorców w ramach pakietu #100 zmian dla firm. Zmiany to m.in. podwyższenie progów przechodzenia na księgi rachunkowe, wyższy limit uprawniający do rozliczania się na zasadzie ryczałtu, ułatwienia w inwestycjach budowlanych i większa ochrona przed zmianami interpretacji prawa.

Wyższy próg dla „pełnej" księgowości i ryczałtu

 • Pełna księgowość dopiero od 2 mln euro

Jeśli prowadzisz uproszczoną księgowość, możesz dłużej korzystać z tej formy ewidencji. Limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz spółki partnerskie mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (małą księgowość) został podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Przy wyznaczaniu obowiązku prowadzenia pełnej księgowości w danym roku, limit przelicza się na złote po kursie średnim ogłoszonym przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego ten rok.

 

 • Próg przychodów dla ryczałtu ewidencjonowanego podniesiony do 250 tys. euro

Od 2017 roku wprowadzone zostały ułatwienia dla przedsiębiorców rozliczających się w formie ryczałtu. Próg przychodów, który umożliwia rozliczanie się z formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych został podniesiony ze 150 tys. do 250 tys. euro.

Większa ochrona przed zmianami w interpretacji przepisów

 • Klauzula pewności prawa

jeśli będziesz miał wątpliwości, co do interpretacji przepisów, powinieneś wiedzieć, że od 2017 roku obowiązują przepisy, które chronią Cię przed ponoszeniem konsekwencji wynikających ze zmiany wykładni przepisów. Według nowych przepisów, nawet jeśli nie wystąpisz do urzędu o interpretację indywidualną, będziesz miał taką samą ochronę (np. przed karami), jak przedsiębiorcy, którzy ją posiadają. Warunkiem jest to, że zastosujesz się do utrwalonej (dominującej) praktyki interpretacyjnej w sprawie, która budzi Twoje wątpliwości. „Utrwaloną praktykę interpretacyjną” ustalać się będzie na podstawie interpretacji indywidualnych wydanych w takich samych stanach faktycznych oraz takim samym stanie prawnym w trakcie okresu rozliczeniowego oraz w okresie 12 miesięcy przed okresem rozliczeniowym, w którym podatnik zastosował się do tej praktyki. Chyba, że we wspomnianym okresie wydana została interpretacja ogólna lub objaśnienia podatkowe.

 

 • Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

W kontaktach z urzędami i rozliczeniach podatkowych będziesz mógł się posługiwać tzw. „objaśnieniami podatkowymi”. Są to ogólne, praktyczne wyjaśnienia przepisów podatkowych, napisane prostym językiem, wydawane przez Ministra Finansów i publikowane w internecie. Co ważne, stosując się do objaśnień podatkowych będziesz miał taką samą ochronę (np. przed karami administracyjnymi), jak w przypadku zastosowania się do interpretacji indywidualnej.

Zmiany w kontrolach

 • Kontrola skarbowa nie może podważać ustaleń wcześniejszej kontroli

Jeżeli przy rozliczeniach VAT zastosowałeś np. obniżoną stawkę podatku dla danego produktu, a kontrola skarbowa w Twojej firmie wykaże, że zrobiłeś to prawidłowo, to ewentualna późniejsza kontrola, do czasu zmiany interpretacji prawa, nie będzie mogła podważyć wcześniejszych ustaleń.

 

 • Jedna kontrola w jednej sprawie

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, urząd nie może kilkukrotnie kontrolować Twojej firmy w tej samej sprawie. Od tej zasady będą wyjątki np., gdy zachodzi podejrzenie o popełnienie przestępstwa.

 

 • Szczegółowe procedury kontroli „krok po kroku” publikowane w internecie

Niezależnie od tego, jaki urząd będzie kontrolował Twoją firmę, informacje dotyczące procedury kontrolnej będziesz mógł znaleźć w internecie. Organy kontrolne będą miały obowiązek umieszczać szczegółowe informacje „krok po kroku” o procedurach kontroli na swoich stronach internetowych.

 

 • Skarga na przewlekłość kontroli

Jeśli kontrola w Twojej firmie będzie się przeciągać, możesz złożyć skargę do sądu na postanowienie organu kontroli przedłużające czas trwania kontroli.

 

 • Wspólne kontrole kilku urzędów – za Twoją zgodą

Jeśli chcesz uniknąć długotrwałego ciągu kontroli różnych urzędów, za Twoją zgodą możliwe będą wspólne kontrole różnych organów – jeśli dotyczą tej samej sprawy.

Ułatwienia w przepisach dotyczących pracowników

 • Wyższy próg zatrudnienia zobowiązujący do tworzenia ZFŚS

Jeśli zatrudniasz powyżej 20 pracowników a w Twojej firmie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) powinieneś wiedzieć, że poziom zatrudnienia, od którego istnieje obowiązek utworzenia ZFŚS został podniesiony z 20 do 50 pracowników. Jeśli zatrudniasz, co najmniej 20 pracowników, a mniej niż 50 pracowników, będziesz zobowiązany do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, tylko wtedy, gdy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

 

 • Łączne świadectwa pracy

Wprowadzona została możliwość wydawania łącznego świadectwa pracy za następujące po sobie zakończone okresy zatrudnienia u danego pracodawcy (na wniosek wydawane będą jednostkowe świadectwa pracy).

 

 • Zmiana przepisów dotyczących kary za nieprawidłowe dane do składki wypadkowej

Złagodzone zostały zasady podwyższania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS (do 150% „normalnej” stawki w sytuacji, gdy np. zgłosiłeś nieprawidłowe dane do wyliczenia stopy procentowej składki). Po zmianie przepisów, w razie stwierdzenia nieprawidłowości danych, masz14 dni od otrzymania wezwania ZUS, aby złożyć korektę podanych informacji i uniknąć konsekwencji.

 

 • Wydłużenie i ujednolicenie terminów odwołania do sądu pracy

Termin na wniesienie przez pracownika odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę został wydłużony z 7 do 21 dni. Z kolei termin na złożenie odwołania od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz termin na żądanie nawiązania umowy o pracę zmienił się z 14 do 21 dni.

Ułatwienia w inwestycjach budowlanych

 • Małe obiekty bez pozwolenia na budowę

Planujesz postawienie małej wiaty na potrzeby działalności? Nie musisz ubiegać się o pozwolenie. Szereg robót budowlanych nie wymaga już zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (np. parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 m kw., suszarnie kontenerowe o powierzchni do 21 m kw., instalacje klimatyzacyjne, zjazdy z dróg powiatowych i gminnych).

 

 • Niewielkie zmiany w projekcie budowlanym bez dodatkowych formalności

Jeśli planujesz budowę albo przebudowę, powinieneś wiedzieć, że drobne odstępstwa od projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (do 2 %) będą akceptowane bez żadnych formalności.

 

 • Krótsze rozpatrywanie przez urzędy zgłoszeń budowy

Termin rozpatrywania przez urząd zgłoszeń budowy został skrócony z 30 do 21 dni. Jeśli urząd nie wypowie się w ciągu 21 dni, to możesz uznać, że nie wyraził sprzeciwu (tzw. milcząca zgoda). Jednocześnie przed tym terminem organ będzie mógł wydać Ci zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu.

 

 • Korzystanie z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania pozwolenia na budowę

Wprowadzona została możliwość korzystania z tymczasowego obiektu budowlanego do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin na użytkowanie tego obiektu wydłużono ze 120 do 180 dni.

Terminy urzędowe

 • Sobota jako dzień wolny

W sprawach cywilnych sobota będzie traktowana tak samo jak dzień ustawowo wolny od pracy. Jeśli więc koniec terminu będzie przypadał na sobotę, to będzie on automatycznie przedłużany do poniedziałku albo do innego najbliższego dnia powszedniego.

 

 • Bez odsetek za przewlekłe postępowania

Wprowadzona została zasada sumowania terminów i w konsekwencji nieobciążania odsetkami za zwłokę w przypadku błędów organów podatkowych (w razie uchylenia decyzji podatkowej lub stwierdzenia nieważności decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia). Obecnie, odsetek za zwłokę nie nalicza się tylko w przypadku, gdy w danym pojedynczym postępowaniu urząd pierwszego stopnia nie wydał decyzji w przeciągu 3 miesięcy. Jeśli jednak np. urząd dwukrotnie rozpatruje tę samą sprawę (za każdym razem trwa to np. 2 miesiące), należy płacić odsetki, bo nie przekroczono w żadnym przypadku terminu 3 miesięcy. Według nowych przepisów, terminy te będą się sumować.

Zmiana obowiązków środowiskowych

 • Bez obowiązku kampanii informacyjnych w związku z opakowaniami

Jeśli w danym roku kalendarzowym wprowadziłeś do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań do 1 tony, nie musisz przeprowadzać kampanii edukacyjnych.

 

 • Sprawozdania dotyczące korzystania ze środowiska powyżej 100 zł

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek składania sprawozdań za korzystanie ze środowiska, nie muszą tego robić, jeżeli roczna opłata za korzystanie ze środowiska nie przekroczy 100 zł (z każdego rodzaju korzystania ze środowiska).

Data publikacji: 12.01.2017
Translate »