Od 21 października 2016 do 20 października 2017 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.5.1 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach konkursu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie dla projektów polegających na zakupie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym, poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Maksymalne kwoty dofinansowania kosztów kwalifikowalnych wynoszą:

 

 • w przypadku projektu dotyczącego emisji nowej serii akcji Spółki i wprowadzenia ich do obrotu:
  1. na rynku NewConnect – 100 000,00 zł
  2. na rynku regulowanym GPW – 800 000,00 zł
  3. na zagranicznym rynku regulowanym – 800 000,00 zł
 • w przypadku projektu dotyczącego emisji i wprowadzenia obligacji na rynku Catalyst:
  1. dla emitenta, którego papiery wartościowe nie są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – 80 000,00 zł
  2. dla emitenta, którego inne papiery wartościowe są notowane na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu – 60 000,00 zł

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie:

 

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-1-poddzialanie-3-1-5-w-2016-r

Data publikacji: 07.11.2016
Translate »