KOMUNIKAT

Informujemy, że zmienia się treść § 7 ust. 7 Regulaminu nr BARR/N28 z dnia 05 września 2022 roku dotyczącego naboru na wielobranżową misję gospodarczą do Kairu (Egipt) w związku z udziałem w wydarzeniu FOOD AFRICA oraz § 8 ust. 7, § 10 ust. 1 Umowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu, nadając im następujące brzmienie:

 • 7 ust. 7 Regulaminu
  Z uwagi na prowadzenie Naboru w stanie epidemii ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz w trakcie działań wojennych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zastrzega się, iż złożone przez MŚP deklaracje odnośnie kryteriów oceny nr 7 i 8 wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu są wiążące i nie dopuszcza się powoływania się przez MŚP na stan epidemii i jego skutki, a także wojnę w Ukrainie i jej skutki (w szczególności skutki ograniczeń gospodarczych w kontaktach pomiędzy Unią Europejską a podmiotami związanymi z Federacją Rosyjską) znane na dzień składania Wniosku w celu usprawiedliwienia nieosiągnięcia zadeklarowanej we Wniosku liczby podpisanych listów intencyjnych, kontraktów handlowych (jeśli dotyczy).
 • 8 ust. 7 Umowy
  Z uwagi na panujący stan epidemii  oraz działania wojenne wywołane agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę BARR zastrzega, iż złożone przez MŚP deklaracje odnośnie kryteriów oceny wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu są wiążące i nie dopuszcza się powoływania się przez MŚP na stan epidemii ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i jego skutki, a także wojnę w Ukrainie i jej skutki (w szczególności skutki ograniczeń gospodarczych w kontaktach pomiędzy Unią Europejską a podmiotami związanymi z Federacją Rosyjską) znane na dzień składania Wniosku w celu usprawiedliwienia nieosiągnięcia zadeklarowanej we Wniosku liczby podpisanych listów intencyjnych, kontraktów handlowych (jeśli dotyczy).
 • 10 ust. 1 Umowy
  Okoliczności siły wyższej rozumiane są jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia przez Strony w chwili zawarcia Umowy, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, niepokoje społeczne, działania wojenne, ataki terrorystyczne, akty władzy państwowej, które w części lub w całości uniemożliwiają wykonanie zobowiązań zawartych w Umowie, z tym, że do siły wyższej nie zalicza się okoliczności związanych z ograniczeniami działalności występującymi na dzień zawarcia Umowy.

Pobierz pełen komunikat (176 KB)

Regulamin naboru w misji gospodarczej_FOOD AFRICA_aktualizacja_21.09.2022 (317 KB)

Umowa o udzielenie wsparcia na udział w Misji_FOOD AFRICA_aktualizacja_21.09.2022 (327 KB)

Zdobądź dofinansowanie dla swojej firmy na udział w wydarzeniu FOOD AFRICA w dniach 5-7 grudnia 2022 r. Zapraszamy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców z obszaru stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do uczestnictwa w wielobranżowej misji gospodarczej do Kairu. Wnioski można składać do 27 września br.

Food Africa

FOOD AFRICA to największa w Afryce wystawa rolno-spożywcza. Udział w targach umożliwi:

 • wejście na nowe rynki i nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,
 • poznanie nowych potencjalnych nabywców i dostawców oraz prezentację swoich produktów klientom,
 • wymianę doświadczeniami i spostrzeżeniami z lokalnymi profesjonalistami,
 • zwiększenie rozpoznawalność marki w Afryce Wschodniej, zwłaszcza w regionie COMESA (Wspólny Rynek Afryki Wschodniej i Południowej),
 • odkrycie nowe trendy rynkowe i technologie w afrykańskim przemyśle spożywczym.

Co zapewniamy

 • udział 2-osobowej delegacji z każdej zgłoszonej firmy,
 • bilety lotnicze w obie strony,
 • hotel ze śniadaniami i transferem za granicą,
 • ubezpieczenie,
 • bilety wstępu na FOOD AFRICA w dniach 5-7 grudnia 2022 r.,
 • stały dyżur telefoniczny (helpdesk) w terminie wyjazdu.

Zasady udziału

Udział przedsiębiorców w misji będzie dofinansowany maksymalnie w 85%, a pomoc udzielana w ramach projektu przyznawana będzie w formie pomocy de minimis.

Przedsiębiorca pokrywa we własnym zakresie wszystkie inne koszty poza wyżej wymienionymi.

Szacowany koszt wyjazdu dla przedsiębiorcy (udział 2-osobowej delegacji) wynosi 4 500,00 zł netto (+ VAT + VAT od dofinansowania).

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać do Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w terminie do 27 września 2022 r. do godz. 17:00.

Aby wziąć udział w misji należy zapoznać się z Regulaminem i złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie udziału w Misji,
 • strategię internacjonalizacji (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis,
 • oświadczenia dot. uczestnictwa.

Kontakt

tel. 52 585 88 80, e-mail: projekty@barr.pl

Załączniki

Misja organizowana jest w ramach projektu „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” realizowanego przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

unijne logotypy
Data publikacji: 05.09.2022
Translate »