Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła 27 lipca nowy nabór do projektu „System Wczesnego Ostrzegania”, który potrwa do 5 września 2022 (godz. 12.00). Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które można przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  • z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie,
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Przedsiębiorca, który chce przystąpić do Projektu zgłasza chęć udziału  w Projekcie poprzez formularz na stronie internetowej PARP. Do formularza wymagane jest załączenie wypełnionej Ankiety rekrutacyjnej oraz Informacji o spełnianiu kryteriów MŚP. Oba dokumenty (załączniki do formularza) muszą być opatrzone  podpisem osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z dokumentem rejestrowym działalności gospodarczej lub udzielonym pełnomocnictwem.

Szczegóły naboru można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Data publikacji: 28.07.2022
Translate »