Jeśli jesteś podatnikiem podatku VAT, powinieneś zapoznać się ze zmianami, które wprowadziła tzw. „duża nowelizacja VAT” i które obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 r. Co zmieniło się w 2017 roku?

Wyższy limit zwolnienia VAT

Podwyższony został ze 150 000 zł do 200 000 zł limit wartości sprzedaży uprawniający do skorzystania ze zwolnienia z VAT. Dotyczy to również podatników, u których w 2016 r łączna wartość sprzedaży była wyższa niż 150 000 zł ale nie przekroczyła 200 000 zł. Podatnicy Ci będą w 2017 r. mogli skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

• Kwartalne rozliczenia tylko dla małych podatników

Ograniczona została możliwość kwartalnych rozliczeń podatku VAT. Od 1 stycznia 2017 z kwartalnych rozliczeń podatku VAT mogą korzystać wyłącznie małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym. Zlikwidowane zostały rozliczenia za okresy kwartalne dla podatników innych niż mali podatnicy, którzy  składali kwartalną deklarację VAT-7D.

 

Dodatkowo mali podatnicy musza spełniać dwa warunki:

 

  1. Są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni powyżej 12 miesięcy.

 

  1. Nie dokonali w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach (w każdym miesiącu z tych okresów) dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT (np. wyroby stalowe, paliwa, metale szlachetne, aparaty fotograficzne cyfrowe, dyski twarde HDD, dyski SDD, folie typu stretch) o wartości powyżej 50 000 zł bez podatku VAT.

Odwrotne obciążenie dla usług budowlanych

Zakres mechanizmu odwróconego obciążenia VAT (tj. gdy nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) został rozszerzony. Odwrotnym obciążeniem objęte są (poza dotychczasowymi) określone usługi budowlane (załącznik nr. 14 do ustawy o VAT), a także transakcje, których przedmiotem są: procesory (w przypadku, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł), biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części ze złota, srebra i platyny. Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany będzie, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca.

Kontrola zwrotu VAT

Zmienił się zakres weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT oraz terminów zwrotu podatku VAT. Weryfikacja zasadności (czyli sprawdzenie, czy zwrot Ci się należy) może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika i innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami oraz sprawdzenie zgodności rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Ponadto termin dokonania zwrotu podatku VAT może zostać przedłużony przez organy skarbowe nawet do 3 miesięcy na podstawie żądania zgłoszonego przez organy śledcze lub prokuratora generalnego.

Ograniczenia w zwrocie VAT

Ograniczona została możliwość dokonywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni. Przysługuje jedynie podatnikom, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT przynajmniej 12 miesięcy i za każdy okres rozliczeniowy składali deklaracje VAT. Dodatkowo muszą spełnić szereg innych warunków m.in.:

 

  1. Nierozliczona nadwyżka podatku naliczonego od kwoty podatku należnego wynikająca z poprzednich okresów rozliczeniowych i przenoszona na bieżący okres nie przekracza 3 tys. zł.
  2. Należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostaną zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w SKOK, a należności wynikające z faktur zapłaconych w inny sposób nie przekroczą 15 000 zł. Dodatkowo, podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku VAT za pośrednictwem swojego rachunku bankowego lub rachunku w SKOK.

Deklaracje VAT tylko drogą elektroniczną (m.in dla podatników VAT UE)

Wprowadzony został obowiązek składania deklaracji VAT drogą elektroniczną wszystkich podatników:

  • zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,
  • będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia,
  • zobowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 r.

• Większa odpowiedzialność pełnomocników rejestrujących firmy

Wprowadzona została zasada odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika za zobowiązania firmy, którą zarejestrował do VAT. Będzie on odpowiadać wraz z zarejestrowanym podatnikiem za zaległości podatkowe ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji VAT. Odpowiedzialność ta nie może przekroczyć kwoty 500 000 zł. Odpowiedzialności nie będzie, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie będzie się wiązało z uczestnictwem podmiotu dokonującego sprzedaży w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kaucja gwarancyjna przy towarach wrażliwych

Uszczegółowiona została kwestia wpłaty kaucji gwarancyjnej i solidarnej odpowiedzialności dostawców i nabywców przy dostawach tzw. towarów wrażliwych (np. wyroby stalowe, paliwa, metale szlachetne, aparaty fotograficzne cyfrowe – są wymienione w załączniku nr 13 do ustawy VAT). Podatnicy, którzy będą ubiegać się o wpis do wykazu podmiotów dokonujących tego rodzaju dostaw, będą zobowiązani do upoważnienia banku lub SKOK do informowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku. Ten sam obowiązek dotyczyć będzie również podatników już wpisanych do wykazu. Ponadto, dla dostawców paliw przy uiszczaniu kaucji gwarancyjnej (do zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej z nabywcą) wprowadzono dodatkowy warunek tj. posiadanie odpowiedniej koncesji. Solidarna odpowiedzialność podatników będzie stosowana, jeżeli przedmiotem transakcji będzie folia typu stretch (służąca m.in. do owijania palet), a także dyski HDD (twarde) i dyski SSD.

Odmowa rejestracji VAT/wykreślenie z rejestru

Powody odmowy rejestracji VAT i warunki wykreślenia z rejestru VAT zostały doprecyzowane. Urząd będzie mógł odmówić rejestracji (bez konieczności zawiadamiania podmiotu), gdy dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym:

  • są niezgodne z prawdą,
  • dany podmiot nie istnieje lub mimo podjętych, udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim,
  • podmiot albo jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

 

Podatnik zostanie wykreślony z rejestru, jeżeli nie istnieje, nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo z jego pełnomocnikiem, dane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Z rejestru VAT będą także wykreśleni podatnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą (na co najmniej sześć kolejnych miesięcy), nie złożyli deklaracji VAT (za sześć kolejnych miesięcy lub dwa kolejne kwartały), wystawili faktury lub faktury korygujące na transakcje, do których nie doszło.

Kary za nierzetelne rozliczanie VAT

Wprowadzone zostały nowe sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT (np. zaniżanie kwot zobowiązania, zawyżenie kwoty do rozliczenia w następnych miesiącach). Kary wynosić będą do 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia. Podwyższone kary (100%) grozić będą, gdy podatnik dopuścił się oszustw podatkowych (np. puste faktury albo faktury wystawiane przez nieistniejące podmioty).

Dodatkowe informacje

Pamiętaj także o zmianach w ewidencji VAT od 1 stycznia 2017 r. Jako obowiązkowe elementy ewidencji VAT, którą powinien prowadzić podatnik, dodano dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, takie jak numer NIP kontrahenta polskiego lub unijnego. W efekcie, ewidencja VAT powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą składać dane z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Data publikacji: 12.01.2017
Translate »