Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego https://www.barr.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2011-01-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-16.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

1) linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

 

2) mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
– cel linku nie jest odpowiednio określony,
– załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
– pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
– niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,

 

3) mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
– pochodzą z różnych źródeł,
– opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
– opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-31.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Tomaszewska-Dobosz, katarzyna.tomaszewska@barr.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 5858 8823. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ul. Unii Lubelskiej 4c, drugie piętro.

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Wejście główne do budynku od ul. Unii Lubelskiej z podjazdem, bez utrudnień.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku jest winda z dojazdem bez utrudnień. Przyciski w windzie są z opisem Braile.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Brak miejsc dedykowanych.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

7. Inne informacje.

Ubikacje niedostosowane dla niepełnosprawnych na wózku.

 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

 

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

 

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz “TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki
  4. przejdź do mapy serwisu

 

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

  • Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu”
  • Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”