Granty na eksport – nabór wniosków od 3 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do udziału w drugim konkursie na granty w ramach Funduszu Eksportowego. Wnioski będzie można składać od 3 do 31 sierpnia  2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

 

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na:

 • udział w targach,
 • wizyty studyjne,
 • usługi doradcze.

 

Zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w stosunku do pierwszego konkursu:

 1. startujący eksporter – podwyższenie progu przychodów z eksportu do 25% z 10%, co znacznie rozszerza grupę starterów,
 2. strategia internacjonalizacji – załącznik fakultatywny zamiast obowiązkowego,
 3. zaliczki – wcześniej wyłącznie refundacja poniesionych wydatków.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 2/G/2020 znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Wpływ koronawirusa na projekty realizowane w ramach Funduszu Eksportowego

 

UWAGA:

 

Informujemy, że w przypadku anulowania/zmiany terminów wydarzeń targowych z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej, możliwe będzie aneksowanie umów o powierzenie grantów.

 

Istotne jest jednak, aby Wnioskodawcy/Grantobiorcy podejmowali wszelkie możliwe działania w celu:

 1. zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwoływanymi imprezami targowymi,
 2. odzyskania części lub całości środków od organizatorów.

 

Wszystkie przypadki, w tym kwalifikowalności wydatków, będą rozpatrywane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

 

Z uwagi na powyższe TARR analizuje również zasadność ogłaszania w najbliższym czasie kolejnego naboru wniosków na udział w imprezach wystawienniczych i targowych.

 

Treść opracowano w oparciu o komunikat  IZ RPO WK-P http://mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat oraz https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/

FUNDUSZ EKSPORTOWY

 

GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co?

 

I. GRANTY na:

 

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

II. Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

 

Wsparcie skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami.

 

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?

 

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – maks. 24 600 zł.

Poziom dofinansowania

 

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch form pomocy:

 

I. Dla schematu pomocy de minimis:

 

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 85%
 • mały przedsiębiorca – maks. 80%
 • średni przedsiębiorca – maks. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 75%
 • mały przedsiębiorca – maks. 70%
 • średni przedsiębiorca – maks. 65%

 

II. Dla schematu pomocy publicznej – 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Nabór wniosków na granty

 

Nabór wniosków na granty od 9 grudnia 2019!

 

Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny  poziom  dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%.

 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na:

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce Nabór wniosków – Granty.

Nabór wniosków na strategie

 

Nabór wniosków na strategie od 19 sierpnia!

 

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

 

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Biuro projektu

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców

 

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński  oraz tucholski

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

 

Biuro czynne jest w godzinach:

pon., śr., czw. 8.00 – 16.00
wt. 8.00 – 18.00
pt. 8.00 – 14.00

tel.: 52 585 88 80, e-mail: msp@barr.pl

strona internetowa: barr.pl

 

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski,  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Dodatkowe informacje o projekcie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 52 813 745,00 PLN, wkład 16 887 255,00 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

 

Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2021

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
 2. Przetwarzanie Pana/i danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:

1)   w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

 1. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie ogólne),
 2. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 289–302 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie EFRR),
 3. c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.; dalej: ustawa wdrożeniowa);

2)   w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

 1. a) rozporządzenia ogólnego,
 2. b) rozporządzenia EFRR,
 3. c) ustawy wdrożeniowej,
 4. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1);
 5. e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r, (z późn. zm.).
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, w tym:
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań administratora związanych z realizacją projektu w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową na usługę doradczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji umowy na usługę doradczą i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;
 1. Pana/i dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz;
 • Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń;
 1. Pana/i dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3,w tym podmiotowi świadczącemu usługę doradczą polegającą na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej wnioskodawcy, podmiotom świadczącym usługę IT i cloud, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne, przedstawicielom podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osobom upoważnionym, podmiotom wykonującym zadania w zakresie archiwizacji lub innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Beneficjenta w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych lub sądowych.
 2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
 4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. TARR przechowuje w swoim systemie informatycznym wnioski o usługi doradcze, złożone za pośrednictwem platformy oraz wersje papierowe złożonych dokumentów przez okres dwóch lat od 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu grantowego;
 5. Może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

       2)   iod@kujawsko-pomorskie.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-                           Pomorskiego na lata 2014-2020; lub adres poczty

        3)   sekretariat@tarr.org.pl – dane kontaktowe  w sprawach dot. ochrony danych osobowych u Beneficjenta.

 1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych;
 2. Ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pan/i danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail