FUNDUSZ EKSPORTOWY

 

GRANTY dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Dla kogo?

 

Przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na co?

 

I. GRANTY na:

 

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

II. Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

 

Wsparcie skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami.

 

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Ile?

 

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – maks. 24 600 zł.

Poziom dofinansowania

 

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch form pomocy:

 

I. Dla schematu pomocy de minimis:

 

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 85%
 • mały przedsiębiorca – maks. 80%
 • średni przedsiębiorca – maks. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 75%
 • mały przedsiębiorca – maks. 70%
 • średni przedsiębiorca – maks. 65%

 

II. Dla schematu pomocy publicznej – 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Nabór wniosków

 

Nabór wniosków na strategie od 19 sierpnia!

 

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

 

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Biuro projektu

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców

 

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński  oraz tucholski

 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
Ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

 

Biuro czynne jest w godzinach:

pon., śr., czw. 8.00 – 16.00
wt. 8.00 – 18.00
pt. 8.00 – 14.00

tel.: 52 585 88 80, e-mail: msp@barr.pl

strona internetowa: barr.pl

 

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski,  aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

Ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

 

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 658 62 90, e-mail: biuro@iph.torun.pl

strona internetowa: www.iph.torun.pl

Dodatkowe informacje o projekcie

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 52 813 745,00 PLN, wkład 16 887 255,00 PLN.

 

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

 

Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – czerwiec 2021

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
 2. Przetwarzanie Pana/i danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:

1)   w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

 1. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie ogólne),
 2. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 289–302 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie EFRR),
 3. c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.; dalej: ustawa wdrożeniowa);

2)   w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

 1. a) rozporządzenia ogólnego,
 2. b) rozporządzenia EFRR,
 3. c) ustawy wdrożeniowej,
 4. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1);
 5. e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r, (z późn. zm.).
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, w tym:
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań administratora związanych z realizacją projektu w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową na usługę doradczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji umowy na usługę doradczą i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO,
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO;
 1. Pana/i dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz;
 • Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń;
 1. Pana/i dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3,w tym podmiotowi świadczącemu usługę doradczą polegającą na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej wnioskodawcy, podmiotom świadczącym usługę IT i cloud, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne, przedstawicielom podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osobom upoważnionym, podmiotom wykonującym zadania w zakresie archiwizacji lub innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Beneficjenta w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych lub sądowych.
 2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
 4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. TARR przechowuje w swoim systemie informatycznym wnioski o usługi doradcze, złożone za pośrednictwem platformy oraz wersje papierowe złożonych dokumentów przez okres dwóch lat od 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu grantowego;
 5. Może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

       2)   iod@kujawsko-pomorskie.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-                           Pomorskiego na lata 2014-2020; lub adres poczty

        3)   sekretariat@tarr.org.pl – dane kontaktowe  w sprawach dot. ochrony danych osobowych u Beneficjenta.

 1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych;
 2. Ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pan/i danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail