EU Program Regionalny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Cel główny:

Uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Obszary wsparcia (cele tematyczne):

  1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  2. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK);
  3. wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury;
  4. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  5. promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  6. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
  7. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
  8. promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
  9. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
  10. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Osie priorytetowe wraz z alokacją środków z UE (w mln. euro)

Osie priorytetowe

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail