Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki oraz nowo wybudowane budowle będące własnością podatników, stanowiące inwestycję początkową, w wyniku której zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

 

Za inwestycję początkową uważa się nowo wybudowane budynki oraz nowo wybudowane budowle, tj. takie których budowa została rozpoczęta po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że na nowo wybudowane budynki nie uważa się tych, które zostały rozbudowane, odbudowane, nadbudowane, przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane.

 

Zwolnienie dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, jeżeli:

 

 1. utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji początkowych dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
 2. utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji początkowych dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
 3. utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji początkowych dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1-2.

 

Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie jednego roku od zakończenia realizacji inwestycji początkowej.

 

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają:

 

 1. budynki zajęte na działalność handlową oraz budowle związane z tymi budynkami, w przypadku, gdy powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności handlowej przekracza łącznie na inwestycji początkowej 10 m2,
 2. budynki zajęte na prowadzenie stacji paliw oraz budowle związane z tymi budynkami,
 3. budynki zajęte na działalność instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi budynkami, w przypadku, gdy powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności instytucji finansowych przekracza łącznie na inwestycji początkowej 10 m
 4. budynki zajęte na działalność logistyczną, spedycyjną i magazynową oraz budowle związane z tymi budynkami.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa nowych budynków oraz nowych budowli została zakończona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i przysługuje na okres maksymalnie 3 lat.

 

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc na podstawie uchwały (zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej) zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej, nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 roku.

 

Formularz zgłoszenia i Uchwała z dnia 23.09.2015

Uchwała z dnia 28.12.2017

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych UMB pod nr telefonu 52 58 58 309.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe

Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich części, stanowiące inwestycję początkową, położone na terenie Gminy Bydgoszcz.

 

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają:

 

 1. Powierzchnie biurowe o wysokim standardzie w nowo wybudowanych budynkach,
 2. Powierzchnie konferencyjne w nowo wybudowanych budynkach.

 

Nowo wybudowany budynek podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości w całości, jeżeli co najmniej 90% jego powierzchni użytkowej stanowią powierzchnie o których mowa powyżej.

 

Uchwały nie stosuje się:

 

 1. W przypadkach, o których mowa w art.1 ust.2-5 i art.13 rozporządzenia Komisji (EU) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (dz. U. UE I.187 z 26.06.2014);
 2. Do przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, tj. wobec którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 w dniu złożenia wniosku zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy oraz w całym okresie poprzedzającym uzyskanie zwolnienia;
 3. Do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Bydgoszcz w dniu dokonania zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy oraz w całym okresie poprzedzającym uzyskanie zwolnienia.

 

Formularz zgłoszenia i Uchwała

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych UMB pod nr telefonu 52 58 58 309.

Instrumenty wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Informacje dla pracodawców i przedsiębiorców można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://bydgoszcz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

 

Kontakt:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Toruńska 147

85-950 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl

tel.  +48 52 360 43 00

fax. +48 52 360 43 41

Granty rządowe

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

 

Forma wsparcia

 

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

Beneficjenci

 

O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

 

 1. sektor motoryzacyjny,
 2. sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
 3. sektor lotniczy,
 4. sektor biotechnologii,
 5. sektor rolno-spożywczy,
 6. sektor nowoczesnych usług,
 7. działalność badawczo-rozwojowa (B+R).

Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Więcej...

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

 

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

tabela

 

 

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy dla

1) projektów produkcyjnych, zależy m.in. od:

 • liczby nowych miejsc pracy,
 • odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
 • lokalizacji,
 • wysokości nakładów inwestycyjnych,
 • sektora,
 • atrakcyjności produktów na rynkach międzynarodowych.

2) projektów z sektora nowoczesnych usług:

 • liczby nowych miejsc pracy,
 • odsetka miejsc pracy dla pracowników z wyższym wykształceniem,
 • lokalizacji,
 • rodzaju procesów wykonywanych przez firmę.

 

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

 

tabela

Wysokość wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji zależy m.in. od:

 

 • liczby nowych miejsc pracy,
 • wysokości nakładów inwestycyjnych na jedno miejsce pracy,
 • lokalizacji.

 

W ramach Systemu są wspierane wyłącznie projekty inwestycyjne, których realizacja w Polsce jest uwarunkowana otrzymaniem grantu finansowego z budżetu państwa.

 

Operatorem Systemu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister Gospodarki. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ) jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji Zagranicznych (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

 

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Systemie.

 

Procedura udzielania wsparcia:

 

 1. Inwestor składa do PAIiIZ informację o planowanym projekcie na standardowym formularzu, podpisanym przez upoważnionych do reprezentacji przedstawicieli inwestora.
 2. PAIiIZ dokonuje analizy przedstawionych przez inwestora informacji oraz przedkłada Przewodniczącemu Zespołu informację o projekcie oraz propozycję oferty wsparcia finansowego wraz z uzasadnieniem.
 3. Zespół rekomenduje udzielenie wsparcia i przekazuje rekomendację do Ministra Gospodarki w celu podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu wsparcia.
 4. PAIiIZ informuje inwestora o rekomendacji Zespołu. Inwestor podejmuje decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu oferty.
 5. Po przyjęciu oferty przez inwestora, występuje on do Ministra Gospodarki o wydanie listu intencyjnego o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
 6. Minister Gospodarki wysyła do inwestora list intencyjny o możliwości rozpoczęcia inwestycji.
 7. Minister Gospodarki zawiera z inwestorem umowę o udzielenie wsparcia.

 

Procedura przyznania wsparcia może ulec wydłużeniu w przypadku aplikowania dodatkowo o inne niż grant rządowy instrumenty wsparcia (zwolnienie podatkowe w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz / lub granty z funduszy strukturalnych UE).

 

Pomoc publiczna

 

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu począwszy od 1 lipca 2014 r. jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielone po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw, jak i nowych projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Newsletter

email marketing powered by FreshMail