Zwolnienia z podatku od nieruchomości

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej można skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru skorzystania z tej pomocy w formie pisemnej, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej, nie później jednak niż do 31 grudnia 2020 roku.

 

Podstawowe kryteria, które musi spełniać inwestycja aby skorzystać z powyższego zwolnienia:

 1. dla obiektów biurowych i konferencyjnych,
 2. dla obiektów produkcyjnych.

 

Ad.1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres maksymalnie 3 lat, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki lub ich części, stanowiące inwestycję początkową, położone na terenie Gminy Bydgoszcz.

 

 Zwolnieniu od podatku od nieruchomości podlegają:

 1. Powierzchnie biurowe o wysokim standardzie w nowo wybudowanych budynkach,
 2. Powierzchnie konferencyjne w nowo wybudowanych budynkach.

 

Nowo wybudowany budynek podlega zwolnieniu z podatku od nieruchomości w całości, jeżeli co najmniej 90% jego powierzchni użytkowej stanowią powierzchnie, o których mowa powyżej.

 

 Uchwały nie stosuje się:

 1. w przypadkach, o których mowa w art.1 ust.2-5 i art.13 rozporządzenia Komisji (EU) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (dz. U. UE I.187 z 26.06.2014);
 2. do przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji, tj. wobec którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 w dniu złożenia wniosku zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy oraz w całym okresie poprzedzającym uzyskanie zwolnienia;
 3. do przedsiębiorców, którzy zalegają z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Bydgoszcz w dniu dokonania zgłoszenia zamiaru skorzystania z pomocy oraz w całym okresie poprzedzającym uzyskanie zwolnienia.

Okres obowiązywania zwolnienia:

 1. Podatnik nabywa prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości z dniem złożenia zgłoszenia.
 2. Zwolnienie, o którym mowa w pkt. 1, przysługuje po zakończeniu inwestycji początkowej tj. od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa nowych budynków została zakończona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
 3. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy, o której mowa w § 11 ust. 1 Rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat.

 

Więcej szczegółowych informacji:

Formularz zgłoszenia i Uchwała z dnia 24.01.2018

 

Ad.2

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nowo wybudowane budynki oraz nowo wybudowane budowle będące własnością podatników, stanowiące inwestycję początkową, w wyniku której zostaną utworzone nowe miejsca pracy.

 

 Za inwestycję początkową uważa się nowo wybudowane budynki oraz nowo wybudowane budowle, tj. takie których budowa została rozpoczęta po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że na nowo wybudowane budynki nie uważa się tych, które zostały rozbudowane, odbudowane, nadbudowane, przebudowane, zmodernizowane i wyremontowane.

 

 Zwolnienie dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy związane z inwestycją początkową, jeżeli:

 1. utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji początkowych dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
 2. utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji początkowych dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
 3. utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową – w przypadku inwestycji początkowych dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1-2.

 

Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie jednego roku od zakończenia realizacji inwestycji początkowej.

 

 Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają:

 1. budynki zajęte na działalność handlową oraz budowle związane z tymi budynkami, w przypadku, gdy powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności handlowej przekracza łącznie na inwestycji początkowej 10 m2,
 2. budynki zajęte na prowadzenie stacji paliw oraz budowle związane z tymi budynkami,
 3. budynki zajęte na działalność instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi budynkami, w przypadku, gdy powierzchnia zajęta na prowadzenie działalności instytucji finansowych przekracza łącznie na inwestycji początkowej 10 m
 4. budynki zajęte na działalność logistyczną, spedycyjną i magazynową oraz budowle związane z tymi budynkami.

 

Okres obowiązywania zwolnienia:

 Zwolnienie z podatku od nieruchomości, przysługuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa nowych budynków oraz nowych budowli została zakończona, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i przysługuje na okres maksymalnie 3 lat.

 

Więcej szczegółowych informacji:

Formularz zgłoszenia i Uchwała z dnia 23.09.2015

Aktualny formularz zgłoszeniowy i zmiana uchwały z dnia 28.12.2017

Instrumenty wsparcia oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Informacje dla pracodawców i przedsiębiorców można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://bydgoszcz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow

 

Kontakt:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Toruńska 147

85-950 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl

tel.  +48 52 360 43 00

fax. +48 52 360 43 41

Granty rządowe

Zmiany w programie:

 • niższe progi do otrzymania wsparcia
 • łatwiejszy dostęp do grantów dla MŚP
 • wsparcie na szkolenia pracowników
 • rozszerzenie kryteriów jakościowych
 • usprawnienie kontroli i inwestycji
 • dodatkowe wsparcie na realizację inwestycji w słabiej rozwiniętych regionach w Polsce

 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

 

Forma wsparcia

 

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

Tytuły wsparcia

 

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia n owych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Więcej...

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

GRANT Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
Rodzaj inwestycji minimalne nakłady inwestycyjne
(mln PLN)
minimalne zatrudnienie inne wymogi maksymalne wsparcie
(na każde miejsce pracy, w PLN)
B+R 1 (powyżej 100 tys. na pracownika) 10* wysokozaawansowane
procesy
do 15 000
Innowacyjna 1.5/0.3 150 zaawansowane/
wysokozaawansowane
procesy
do 12 000
Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych 1.5/0.3 250 średniozaawansowane
procesy
do 12 000

 

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

GRANT Z TYTUŁU KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I NOWEJ INWESTYCJI
Rodzaj inwestycji minimalne nakłady inwestycyjne
(mln PLN)
minimalne zatrudnienie inne wymogi maksymalne wsparcie (jako procent kosztów kwalifikowalnych)
B+R 1 (powyżej 100 tys. na pracownika) 10* potwierdzenie
innowacyjności
przez MPiT
do 15%
Innowacyjna 7 20 potwierdzenie
innowacyjności
przez MPiT
do 10%
Strategiczna 160 100 potwierdzenie
innowacyjności
przez MPiT
do 10%

 

3. Wsparcie na szkolenia pracowników


GRANT SZKOLENIOWY – dodatkowo do powyższych grantów

Maksymalne wsparcie (na każdego pracownika, w PLN) – 25% kosztów kwalifikowalnych szkoleń


* wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem

 

Wymóg spełnienia kryteriów jakościowych zgodnie z Programem


Poza wymogiem spełnienia powyższych kryteriów ilościowych, konieczne jest otrzymanie min. 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu dokonywanej przez PAIH

 

1. Kryteria jakościowe dla projektów usługowych

 

  
2. Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych
  

 

Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

 

Zgodnie z Programem inwestorzy zobowiązani są do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

 

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:

 

1) zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
2) zlecaniu realizacji programów studiów;
3) udział w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
4) finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne.

 

Operator Programu

 

Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

 

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

 

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji Strategicznych (CIS) PAIH.

 

CIS zajmuje się nie tylko obsługą Programu, ale wspiera inwestorów także poprzez:

 

 
Procedura udzielania wparcia:
  
  

 

Pomoc publiczna

 

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Materiały:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw, jak i nowych projektów.

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Newsletter

email marketing powered by FreshMail