Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Dodatkową opłatą jest abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który różnicuje stawki opłat ze względu na maksymalny poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynikający z rodzaju i ilości zainstalowanych u odbiorcy punktów czerpalnych. Stawkę opłaty abonamentowej uwzględniającą koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ustala się dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.

 

Szczegóły – Uchwała

Stawki podatku od nieruchomości

Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

W roku podatkowym 2018 stawki podatku od nieruchomości, określone są uchwałą Nr NR LII/1083/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 listopada 2017 r.

 

Szczegóły – Uchwała

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków osobie fizycznej lub prawnej, na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo do żądania, przed zakończeniem umowy, przedłużenia jej na kolejne okresy od 40 do 99 lat.

 

Użytkownik wieczysty przy nabyciu nieruchomości ponosi pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiącą równowartość od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Wartość tego ułamka ustala właściciel nieruchomości po uzyskaniu wyceny od rzeczoznawcy majątkowego. Jest ona płatna jednorazowo. Termin płatności opłat rocznych upływa z końcem marca każdego roku, których wysokość uzależniona jest od celu na jaki nieruchomość została oddana.

przeznaczenie nieruchomości

Jeśli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail