Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

1 m3 cena netto cena brutto
wody 4,77 zł 5,15 zł
ścieków 4,88 zł 5,27 zł

Dodatkową opłatą jest abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który różnicuje stawki opłat ze względu na maksymalny poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynikający z rodzaju i ilości zainstalowanych u odbiorcy punktów czerpalnych. Stawkę opłaty abonamentowej uwzględniającą koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ustala się dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.

 

Szczegóły – Uchwała

Stawki podatku od nieruchomości

Cena od 1 m2 powierzchni Rodzaje gruntów
0,95 zł grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
4,80 zł grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
0,50 zł pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Cena od 1 m2 powierzchni użytkowej Budynki lub ich części
0,81 zł mieszkalne
23,90 zł związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
11,18 zł zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4,87 zł związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń
8,05 zł pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
8,05 zł budynki gospodarcze
8,05 zł garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

W roku podatkowym 2019 stawki podatku od nieruchomości, określone są uchwałą Nr NR IV/20/18 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2018 r.

 

Szczegóły – Uchwała

Użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste – specyficzne dla polskiego prawa cywilnego prawo podmiotowe dotyczące nieruchomości gruntowej, jeden z trzech rodzajów praw rzeczowych, obok własności i praw rzeczowych ograniczonych. Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków osobie fizycznej lub prawnej, na czas określony 99 lat (wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat). Dotyczy głównie gruntów położonych w granicach administracyjnych miast. Użytkownikowi wieczystemu przysługuje prawo do żądania, przed zakończeniem umowy, przedłużenia jej na kolejne okresy od 40 do 99 lat.

 

Użytkownik wieczysty przy nabyciu nieruchomości ponosi pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, stanowiącą równowartość od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej. Wartość tego ułamka ustala właściciel nieruchomości po uzyskaniu wyceny od rzeczoznawcy majątkowego. Jest ona płatna jednorazowo. Termin płatności opłat rocznych upływa z końcem marca każdego roku, których wysokość uzależniona jest od celu na jaki nieruchomość została oddana.

Stawka procentowa Przeznaczenie nieruchomości
0,3% na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej, pod budowę obiektów sakralnych, na działalność charytatywną oraz niezarobkową działalność opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową
1% na cele rolne, mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową
2% na działalność turystyczną
3% pozostałe nieruchomości gruntowe

Jeśli nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste na więcej niż jeden cel, stawkę procentową opłaty rocznej przyjmuje się dla tego celu, który w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste został określony jako podstawowy.

Jeśli chcesz otrzymywać informacje o aktualnościach i wydarzeniach organizowanych przez BARR, zapisz się do newslettera

email marketing powered by FreshMail