Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Cel główny:

Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Obszary wsparcia (cele tematyczne):

  1. wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;
  2. promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem;
  3. zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;
  4. promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
  5. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Osie priorytetowe wraz z alokacją środków z UE (w mln. euro)

Translate »