Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Cel główny:

Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Obszary wsparcia (cele tematyczne):

  1. wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;
  2. wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.

Osie priorytetowe wraz z alokacją środków z UE (w mln. euro)