Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Cel główny:

Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju.

Obszary wsparcia (cele tematyczne):

  1. zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Osie priorytetowe wraz z alokacją środków z UE (w mln. euro)

Translate »