Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Cel główny:

Wzrost poziomu zatrudnienia oraz spójności społecznej, a także poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

Obszary wsparcia (cele tematyczne):

  1. promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników;
  2. promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;
  3. inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;
  4. wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

Osie priorytetowe wraz z alokacją środków z UE (w mln. euro)

Translate »