Dla kogo: MŚP, Okres: kwiecień 2018 r. - wrzesień 2023 r.
16.10 loga

POZYSKAJ WSPARCIE NA INTERNACJONALIZACJĘ

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, współfinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli skorzystać ze wsparcia w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Ważne informacje:

Przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 1. Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż 200 000 euro,
 2. w tym wartość dofinansowania usługi doradczej na opracowanie strategii internacjonalizacji dla startującego eksportera – maks. 24 600 zł.

I. GRANTY na:

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i wystawami poza granicami kraju.
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających.
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:
 • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
 • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
 • adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

 

II. Opracowanie STRATEGII internacjonalizacji dla startujących eksporterów.

Wsparcie skierowane do MŚP, które posiadają potencjał eksportowy, a dotychczas nie eksportowały lub są początkującymi eksporterami.

Startujący eksporter – przedsiębiorstwo, którego udział przychodów z eksportu, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie wsparcia, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z dwóch form pomocy:

I. Dla schematu pomocy de minimis:

 1. 100% dofinansowania na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej – dla startujących eksporterów (MŚP),
 2. GRANTY dla startujących eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 85%
 • mały przedsiębiorca – maks. 80%
 • średni przedsiębiorca – maks. 75%
 1. GRANTY dla eksporterów:
 • mikroprzedsiębiorca – maks. 75%
 • mały przedsiębiorca – maks. 70%
 • średni przedsiębiorca – maks. 65%

II. Dla schematu pomocy publicznej – 50% dofinansowania bez względu na wielkość przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz formę wsparcia.

Biuro projektu

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 699 54 86, e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl

strona internetowa: www.tarr.org.pl

Punkty kontaktowe dla przedsiebiorców

Punkty kontaktowe dla przedsiębiorców – zmiana od 1 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że od 1 kwietnia 2021 roku informacji w ramach Funduszu Eksportowego udzielają pracownicy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Prosimy o kontakt z opiekunami umów lub osobami podanymi w pismach do kontaktu. Pozostałych przedsiębiorców prosimy o kontakt z Biurem projektu.

Punkty kontaktowe obsługiwane przez naszych parterów (Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. oraz Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu) zakończyły działalność w ramach Funduszu Eksportowego 31 marca 2021 r.

BIURO PROJEKTU

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00 – 16.00
tel.: 56 699 54 86 i 56 699 54 84

e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl
Strona internetowa: www.tarr.org.pl

https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/

Dodatkowe informacje o projekcie

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego i Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu realizuje projekt pt.: „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi  55 820 859,74 PLN, wkład 16 923 717,06 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego oraz dywersyfikacja rynków zbytu.

Planuje się, że w efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów.

Okres realizacji projektu: kwiecień 2018 – wrzesień 2023

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że:

Czytaj więcej

 1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mającego siedzibę przy Placu Teatralnym 2, 87-100 Toruń (w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz minister właściwy ds. rozwoju regionalnego na mocy art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych);
 2. Przetwarzanie Pana/i danych osobowych spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO– dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020) na podstawie:

1) w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020:

 1. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 320-469 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie ogólne),
 2. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., s. 289–302 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie EFRR),
 3. c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn.zm.; dalej: ustawa wdrożeniowa);

2) w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych:

 1. a) rozporządzenia ogólnego,
 2. b) rozporządzenia EFRR,
 3. c) ustawy wdrożeniowej,
 4. d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między Beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014 r., s.1);
 5. e) Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach centralnego systemu teleinformatycznego wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 nr RPKP/04/2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r, (z późn. zm.).
 6. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego”, w tym:
 • ochrony prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań administratora związanych z realizacją projektu w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową na usługę doradczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • realizacji umowy na usługę doradczą i/lub działań przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • przekazania danych innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 1. Pana/i dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt – Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń oraz podmiotom, które na zlecenie Beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu –
 • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz;
 • Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Toruniu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 41, 87-100 Toruń;
 1. Pana/i dane osobowe będą lub mogą być ujawnione wyłącznie podmiotom upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3,w tym podmiotowi świadczącemu usługę doradczą polegającą na opracowaniu strategii internacjonalizacji działalności gospodarczej wnioskodawcy, podmiotom świadczącym usługę IT i cloud, podmiotom wykonującym badania ewaluacyjne, przedstawicielom podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia kontroli lub audytów w ramach RPO WK-P, osobom upoważnionym, podmiotom wykonującym zadania w zakresie archiwizacji lub innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub Beneficjenta w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postępowań administracyjnych lub sądowych.
 2. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 3. Pana/i dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO;
 4. Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. TARR przechowuje w swoim systemie informatycznym wnioski o usługi doradcze, złożone za pośrednictwem platformy oraz wersje papierowe złożonych dokumentów przez okres dwóch lat od 31 grudnia następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu grantowego;
 5. Może Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej:

1) iod@miir.gov.pl – w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych;

2) iod@kujawsko-pomorskie.pl – w odniesieniu do zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020; lub adres poczty

3) sekretariat@tarr.org.pl – dane kontaktowe w sprawach dot. ochrony danych osobowych u Beneficjenta.

 1. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub przenoszenia tych danych;
 2. Ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. Administrator danych osobowych, na mocy art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia Pan/i danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje o naborach:

Zapraszamy do udziału w trzecim konkursie na granty, które są dedykowane przedsiębiorstwom posiadającym potencjał eksportowy oraz chcącym wejść na nowe rynki zagraniczne. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej:

 1. adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
 2. dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Projekt nie może dotyczyć produktu, który był/jest przedmiotem dofinansowania w ramach Funduszu Eksportowego (nie dotyczy umów zawartych na opracowanie strategii internacjonalizacji).

Wnioski będzie można składać od 17  sierpnia  2022 r., w następujących terminach:

 • runda I – nabór od 17.08.2022 r. do  16.09.2022 r. do godz. 16:00;
 • runda II – nabór od 17.09.2022 r. do  16.10.2022 r. do godz. 16:00;
 • runda III – nabór od 17.10.2022 r. do  16.11.2022 r. do godz. 16:00.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i jest prowadzony do wyczerpania ustalonego limitu środków, w ramach ww. rund. Nabór jest prowadzony do momentu złożenia wniosków na kwotę wnioskowanego wsparcia stanowiącą 150% alokacji. Kolejne rundy (tj. 2, 3) będą uruchamiane pod warunkiem dostępności środków w ramach alokacji na cały Konkurs. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego zamieści komunikat o wstrzymaniu naboru wniosków.

O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 3/G/2022 znajdują się w na stronie Portalu – Fundusz Eksportowy w zakładce nabór wniosków na granty.

Zapraszamy do udziału w drugim konkursie na granty w ramach Funduszu Eksportowego. Wnioski będzie można składać od 3 do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 16:00. O wsparcie mogą ubiegać się firmy posiadające status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Granty są dedykowane przedsiębiorstwom, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne.

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski na:

 • udział w targach,
 • wizyty studyjne,
 • usługi doradcze.

Zmiany i ułatwienia dla przedsiębiorców w stosunku do pierwszego konkursu:

 1. startujący eksporter – podwyższenie progu przychodów z eksportu do 25% z 10%, co znacznie rozszerza grupę starterów,
 2. strategia internacjonalizacji – załącznik fakultatywny zamiast obowiązkowego,
 3. zaliczki – wcześniej wyłącznie refundacja poniesionych wydatków.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu 2/G/2020 znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Planujesz udział w międzynarodowych targach? Złóż wniosek o grant! Granty są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz chcą wejść na nowe rynki zagraniczne. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych – do 85%.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie na:

 1. udział w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze wystawcy oraz organizację wyjazdowych i przyjazdowych wizyt studyjnych, związanych z targami i wystawami poza granicami kraju,
 2. udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w charakterze zwiedzających,
 3. usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności:
  • projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,
  • wsparcie prawne procesu negocjacji i zawierania kontraktów,
  • adaptację produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację produktów i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,
  • dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się w zakładce Nabór wniosków – Granty.

Chcesz wejść na nowe rynki zagraniczne? Opracujemy dla Twojej firmy strategię internacjonalizacji! Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. oraz Izbą Przemysłowo-Handlową w Toruniu, ogłasza nabór wniosków na usługi doradcze polegające na opracowaniu strategii internacjonalizacji.

Usługi doradcze, dofinansowane w 100% z UE, są dedykowane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa kujawsko-pomorskiego, które posiadają potencjał eksportowy oraz spełniają definicję startującego eksportera. Startujący eksporter to przedsiębiorstwo, którego udział przychodów ze sprzedaży zagranicznej, w stosunku do osiągniętych w tym samym okresie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej, w okresie ostatnich trzech zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o usługę doradczą, w żadnym z tych trzech lat nie przekroczył 10%.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków oraz dokumentacja do Konkursu znajdują się na stronie Funduszu Eksportowego.

Wpływ koronawirusa na projekty realizowane w ramach Funduszu Eksportowego

UWAGA:

Informujemy, że w przypadku anulowania/zmiany terminów wydarzeń targowych z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, a wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej, możliwe będzie aneksowanie umów o powierzenie grantów.

Istotne jest jednak, aby Wnioskodawcy/Grantobiorcy podejmowali wszelkie możliwe działania w celu:

 1. zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwoływanymi imprezami targowymi,
 2. odzyskania części lub całości środków od organizatorów.

Wszystkie przypadki, w tym kwalifikowalności wydatków, będą rozpatrywane przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. indywidualnie, z uwzględnieniem ich adekwatności do konkretnej sytuacji w danym projekcie.

Z uwagi na powyższe TARR analizuje również zasadność ogłaszania w najbliższym czasie kolejnego naboru wniosków na udział w imprezach wystawienniczych i targowych.

Treść opracowano w oparciu o komunikat IZ RPO WK-P http://mojregion.eu/index.php/rpo/wiadomosc/komunikat oraz https://funduszeksportowy.tarr.org.pl/

Translate »