REGULAMIN PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ W SERWISIE www.invest.barr.pl

 

§ I. Definicje

 1. Serwis invest.barr.pl zwany dalej Serwisem – serwis internetowy administrowany przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., dostępny pod adresem www.invest.barr.pl, zawierający oferty inwestycyjne. Serwis umożliwia bezpłatną wymianę informacji dotyczących sprzedaży, wynajmu nieruchomości inwestycyjnych (z przeznaczeniem m.in. pod funkcje magazynowe, produkcyjne, biurowe, itp., z wyłączeniem obszarów rolnych i mieszkalnictwa). Właścicielem i administratorem serwisu jest BARR Sp. z o.o. Serwis www.invest.barr.pl w dalszej części Regulaminu występuje pod pełną nazwą oraz jako Serwis.
 2. Administrator – Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz, REGON: 341515088  NIP: 9532641081, adres e-mail: barr@barr.pl, (dalej: BARR Sp. z o.o.).
 3. Sub-administratorami są Gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, które uprawnione są do zamieszczania ofert nieruchomości zlokalizowanych na terenie danej Gminy.
 4. Ogłoszenie – pakiet informacji w postaci tekstowo-graficznej, opracowany na podstawie formularza zgłoszeniowego, wprowadzony online przez Sub-administratora (lub Administratora w przypadku Bydgoszczy), a zatwierdzony i upubliczniony w Serwisie przez Administratora, pozwalający osobom trzecim, zainteresowanym ofertą nieruchomości skontaktować się z Sub-administratorem lub Administratorem Serwisu w celu pozyskania dodatkowych informacji na jej temat.
 5. Ogłoszeniodawca – każdy podmiot lub osoba przekazująca informacje dotyczące nieruchomości w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, w celu ich opublikowania w Serwisie przez Sub-administratora lub Administratora, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych tj. zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw.
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz stanowiący załącznik nr 1 i 2 do regulaminu.

 

§ II. Zasady ogólne

 1. Regulamin określa zasady publikowania Ogłoszeń na stronie Serwisu.
 2. Wszelkie prawa do zarządzania Serwisem przysługują wyłącznie Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., jako Administratorowi.
 3. Ogłoszenia (treść i elementy graficzne) muszą być zgodne z prawem, normami etycznymi, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. Jeżeli warunek ten nie jest spełniony, Administrator odmawia zamieszczenia Ogłoszenia w Serwisie.
 4. W przypadku stwierdzenia, że treść Ogłoszenia narusza postanowienia Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia zamieszczenia takiego Ogłoszenia lub jego usunięcia.
 5. Administrator ma także prawo odmówić zamieszczenia Ogłoszenia lub usunąć zamieszczone wcześniej Ogłoszenie, jeżeli jego treść lub dołączone elementy graficzne są sprzeczne z charakterem Serwisu ogłoszeniowego.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia Ogłoszenia, bądź dalszej jego publikacji bez podania przyczyny.
 7. Administrator www.invest.barr.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania informacji uzupełniających dotyczących między innymi infrastruktury, zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, numerów i obrębów działek oraz wprowadzania poprawek edytorskich do treści Ogłoszeń publikowanych na stronach Serwisu.
 8. Treść Ogłoszeń zamieszczanych w invest.barr.pl jest indeksowana przez wyszukiwarki internetowe i w związku z tym może pojawić się wśród prezentowanych przez nie wyników wyszukiwania.
 9. Zamieszczanie Ogłoszeń w Serwisie nie podlega opłatom. Ponadto wybrane Ogłoszenia z bazy invest.barr.pl będą bezpłatnie promowane przez BARR Sp. z o.o. w wybranych materiałach marketingowych oraz przedstawiane potencjalnym inwestorom.
 10. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za treść Ogłoszeń, zarówno wyrażona w formie tekstowej, jak i graficznej, ponosi wyłącznie Ogłoszeniodawca. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych Ogłoszeń. W szczególności Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści Ogłoszenia nieprawdziwych, czy niepełnych danych, za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie Ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, jak również za nie dojście do skutku tychże transakcji.
 11. Serwis ma charakter otwarty – podawane przez Ogłoszeniodawcę dane kontaktowe zawarte w Ogłoszeniu, a przechowywane przez BARR Sp. z o.o. są informacjami jawnymi, przekazywanymi zainteresowanym – potencjalnym nabywcom bądź najemcom w celu bezpośrednich negocjacji dotyczących warunków zakupu, bądź wynajmu nieruchomości.

 

§ III. Warunki zamieszczania Ogłoszeń

 1. Ogłoszeniodawca zgłasza zamiar zamieszczenia oferty nieruchomości poprzez kontakt z Administratorem na adres barr@barr.pl lub jednym z Sub-administratorów i wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Ogłoszeniodawca może zgłosić Ogłoszenie wyłącznie dotyczące takiej nieruchomości, co do której posiada on tytuł prawny uprawniający do rozporządzania nieruchomością lub stosowne pełnomocnictwa udzielone przez właścicieli/użytkowników wieczystych nieruchomości.
 3. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do podania w treści Ogłoszenia informacji wyłącznie zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.
 4. W przypadku dodania przez Ogłoszeniodawcę informacji wyrażonej w formie graficznej, ogłoszeniodawca musi posiadać wobec nich wszelkie prawa autorskie.
 5. Wypełnienie i przesłanie do Administratora lub jednego z Sub-administratorów formularza zgłoszeniowego przez Ogłoszeniodawcę oznacza zgodę na wprowadzenie oferty do Serwisu i przetwarzania danych osobowych.
 6. Korzystanie z Serwisu, a w szczególności zamieszczanie ogłoszeń oraz dostęp do bazy, oznacza zgodę na warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

 

§ IV. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Administratorowi Serwisu invest.barr.pl niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej barr@barr.pl.
 2. W przypadku stwierdzenia przez osobę trzecią, iż w Serwisie znajduje się Ogłoszenie zamieszone tam bezprawnie (dotyczące nieruchomości, co do której nie przysługiwał Ogłoszeniodawcy tytuł prawny) lub ogłoszenie z jej danymi, które zostało zamieszczone wbrew jej woli, osoba ta winna zgłosić ten fakt na adres barr@barr.pl, a Administrator po rozpoznaniu sprawy podejmie decyzję o usunięciu Ogłoszenia.

 

§  V. Prywatność i ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) o ochronie danych osobowych, w skrócie RODO, osoba, której dane dotyczą posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo skargi do organu nadzorczego.
 2. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności Ogłoszeniodawców zostały zawarte w Polityce prywatności (barr.pl/polityka-prywatnosci/).

 

§ VI. Postanowienia końcowe

 1. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie barr.pl.
 3. Regulamin oraz zmiany w treści Regulaminie wchodzą w życie z dniem opublikowania w Serwisie.
 4. W kwestiach związanych z Regulaminem, jego stosowaniem oraz interpretacją jego postanowień, jak również w zakresie spraw spornych mogących wynikać na tle stosowania Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Pobierz załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – lista danych dotyczących terenu (160 KB)

Pobierz załacznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy – oferta hali produkcyjnej (104 KB)