Myślisz o założeniu własnej firmy lecz boisz się, czy utrzymasz się na rynku? Zastanawiasz się, czy masz w sobie żyłkę przedsiębiorcy? Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Akcja Akceleracja!” Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, którego celem jest wyposażenie przyszłych przedsiębiorców w proprzedsiębiorcze kompetencje. Partnerami programu są: Porozumienie Bydgoskich Biur Karier i Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy.

Program to praktyczna ścieżka wsparcia dla potencjalnych przedsiębiorców.


Składają się na nią poszczególne instrumenty wsparcia:

Regulamin uczestnictwa w programie "Akcja Akceleracja!"

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Akcja Akceleracja!” (zwanym dalej Programem), realizowanym przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o (zwaną dalej Operatorem).
2. Działania realizowane są na terenie Bydgoszczy przez Uczestników Programu spełniających warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
3. Podmiotami realizującymi Program są pracownicy Operatora.
4. Uczestnikami i beneficjentami Programu są osoby dorosłe, mające ukończone w trakcie przystąpienia do Programu 18 lat.
5. Obowiązki administratora danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji Programu pełni Operator.

§ 2 Założenia Programu
1. Cele Programu to:
a) stymulowanie i kształtowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród uczestników Programu;
b) promocja idei przedsiębiorczości wśród uczestników Programu;
c) wyposażenie uczestników Programu w kompetencje potrzebne do zakładania własnej działalności gospodarczej.

2. Główne warunki realizacji Programu:
a) Uczestnicy Programu uczestniczą dobrowolnie w proponowanych przez Operatora bezpłatnych formach wsparcia: szkoleniach, konferencjach, grach biznesowych; konsultacjach mailowych, spotkaniach konsultacyjnych.
b) Informowanie uczestników o możliwościach korzystania z poszczególnych form wsparcia odbywa się za pośrednictwem mediów internetowych (newsletter Operatora, kanały social media, wiadomość e-mail);
c) Uczestnictwo w proponowanych szkoleniach, konferencjach i grach biznesowych możliwe jest po rejestracji w dedykowanym formularzu rejestracyjnym online.

§ 3 Zasady działania Operatora
1. Operator jest zobowiązany do:
a) koordynacji, nadzoru i kontroli pracy podmiotów realizujących Program;
b) bieżącej współpracy z podmiotami realizującymi Program;
c) prowadzenia pełnej sprawozdawczości realizacji Programu;
d) prowadzenia bieżącego monitoringu realizacji Programu;
e) administrowania bazą danych uczestników Programu.

§ 4 Zasady udziału w Programie Uczestników
1. Warunkiem formalnym uczestnictwa w Programie jest podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie w formie papierowej lub rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/284594?lang=pl
2. Zakończenie uczestnictwa w Programie i otrzymania certyfikatu jego ukończenia możliwe jest po skorzystaniu przez uczestnika z dwóch wybranych przez niego form wsparcia, oferowanych przez Operatora.

§ 5 Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie
1. Uczestnicy mają prawo do rezygnacji z udziału w Programie, w dowolnym czasie w formie pisemnej.
2. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie jest bezpłatna.
3. Operator zastrzega sobie prawo skreślenia poszczególnych Uczestników Programu, w przypadku naruszenia przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu lub niedotrzymania Założeń Projektu.

4. Operator zastrzega sobie prawo skreślenia poszczególnych Uczestników Programu, w przypadku braku kontaktu z uczestnikiem drogą mailową. Brak reakcji na drugą próbę nawiązania kontaktu skutkuje wypisaniem uczestnika z programu.
5. Uczestnicy, którzy rezygnują z dalszego udziału w Programie mają prawo w każdym momencie cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych oraz złożyć wniosek o anonimizację ich danych osobowych wykorzystywanych na potrzeby realizacji Programu.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy oraz podmioty realizujące Program zobowiązani są do przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez Kodeks Prawa Cywilnego.
3. Operator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji Programu.
4. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu, pod adresem internetowym http://www.msp.bydgoszcz.pl/akcja-akceleracja/

Partnerami programu “Akcja Akceleracja!” są:

Translate »