1. Słownik:

1.1. Baza firm w regionie – moduł programistyczny działający w ramach strony barr.pl (zwane dalej Bazą firm w regionie).
1.2. Użytkownik/Właściciel Profilu Firmy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Bydgoszczy lub na obszarze gmin i powiatów należących do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz rejestrujący/posiadający Profil Firmy w Bazie firm w regionie.
1.3. Profil Firmy – zarejestrowane konto przedsiębiorcy w Bazie firm w regionie. Konto może być założone przez każdy podmiot prowadzący dzielność gospodarczą bez względu na jego formę prawną i organizacyjną.
1.4. Administratorem Serwisu jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., któremu przysługuje możliwość akceptowania, usuwania, edytowania, założonych Profili Firm.

 

2. Postanowienia ogólne:

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z Bazy firm
w regionie. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz Administratora Serwisu w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.2. Korzystanie oraz rejestracja Profilu Firmy w bazie jest bezpłatne.
2.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa.

 

3. Rejestracja użytkownika i warunki techniczne:

3.1. Każdy przedsiębiorca spełniający warunek określony w pkt. 1.2 regulaminu może zamieszczać informacje o swojej działalności w Profilu Firmy w Bazie firm w regionie, gdy dokona procedury rejestracyjnej.
3.2. Aby zarejestrować Profil Firmy, Użytkownik musi wyrazić obowiązkową zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
3.3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego przez osobę upoważnioną do reprezentacji przedsiębiorcy, które umożliwia założenie konta w Bazie firm w regionie.
3.4. Warunkiem poprawnej rejestracji Profilu Firmy jest podanie danych pozwalających na ich weryfikację.
3.5. Baza firm w regionie potwierdza zarejestrowanie konta w systemie poprzez wysłanie wiadomości, na podany w formularzu adres e-mail, z linkiem aktywującym konto.
3.6. Link aktywujący konto jest ważny przez 48 godzin od wygenerowania. Jeżeli firma zakładająca Profil Firmy nie aktywuje swojego konta w tym czasie, zostanie ono usunięte razem ze wszystkimi podanymi danymi.
3.7. Administrator Serwisu akceptuje dodanie nowego Profilu Firmy w Bazie firm w regionie. Informacja o zaakceptowaniu założenia nowego konta zostaje wysyłana na wskazany adres e-mail w Profilu Firmy.
3.8. Aktualizacje Profilu Firmy w Bazie firm w regionie nie będą wymagały zgody Administratora Serwisu.
3.9. Wszelkie problemy techniczne związane z brakiem dostępu do Bazy firm w regionie oraz rejestracją Profilu Firmy należy zgłaszać na adres: msp@barr.pl.

 

4. Prawa autorskie:

4.1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów i informacji w Bazie firm w regionie jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Właściciel Profilu Firmy zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści. Publikacje dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie. Może je w każdej chwili odwołać po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora Serwisu.
4.2. Administrator Serwisu oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich treści zamieszczanych na Profilach Firmowych. Jednocześnie Administrator Serwisu oferuje pełną współpracę w zakresie ich eliminowania zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

 

5. Dane osobowe i ochrona prywatności:

5.1. W momencie zarejestrowania Profilu Firmy, przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora udostępnionych przez siebie danych osobowych w celu realizacji usług świadczonych przez Bazę firm w regionie, w ramach i z uwzględnieniem zastrzeżeń niniejszego Regulaminu.
5.2. Administratorem danych osobowych (Administratorem Serwisu) jest podmiot działający zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
5.3. Celem przetwarzania danych osobowych jest w szczególności: weryfikacja tożsamości osoby zakładającej Profil Firmy w Bazie firm w regionie i jednoznaczna identyfikacja Użytkowników, pozwalająca im na dokonywanie czynności w Bazie zgodnie z Regulaminem oraz umożliwiająca realizację zadań Administratora Serwisu (w tym monitorowanie aktywności Użytkownika, weryfikację przestrzegania przepisów Regulaminu, generowane zestawień statystycznych i analitycznych związanych z korzystaniem z Bazy firm w regionie. Szerszą informację na temat dotyczące ochrony danych osobowych i prywatności przez Administratora Serwisu zamieszczono w Polityce prywatności (https://barr.pl/polityka-prywatnosci/).
5.4. Baza firm w regionie wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z dyspozycją ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 roku.
5.5. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
5.6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w założonych profilach Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

 

6. Prawa i obowiązki właścicieli Profili Firm:

6.1. Właściciel Profilu Firmy zobowiązany jest do ochrony identyfikatora – loginu oraz hasła.
6.2. Właściciel Profilu Firmy zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą w fazie rejestracji konta w Bazie firm w regionie i późniejszej aktualizacji Profilu Firmy.
6.3. Właściciel Profilu Firmy zamieszczając ofertę zawierającą treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawa Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego lub innych osób albo naruszające zasady współżycia społecznego może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną i cywilną, a Profil Firmy może zostać usunięty.
6.4. Właściciel Profilu Firmy jest odpowiedzialny za treści udostępnione w Profilu Firmy i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych do opracowania reklamy.
6.5. Wszystkie znaki towarowe użyte w Profilach Firm należą do ich właścicieli.
6.6. Właścicielowi Profilu Firmy przysługuje możliwość złożenia wniosku o usunięcie konta w Bazie firm regionu. Wniosek o usuniecie Profilu Firmy należy wysłać na adres e mail: msp@barr.pl, który zostanie rozpatrzony w przeciągu 14 dni. Zgłoszenie musi zawierać pełną nazwę przedsiębiorstwa.

 

7. Prawa i obowiązki właściciela Bazy firm w regionie :

7.1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania lub czasowego wstrzymywania publikacji informacji naruszających regulamin, w tym treści niedotyczących bezpośrednio firmy lub naruszających obowiązujące prawo.
7.2. W przypadku powtarzającego się naruszania regulaminu, przepisów powszechnie obowiązujących lub zasad współżycia społecznego przez Właściciela Profilu Firmy, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta.
7.3. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego nie ponosi odpowiedzialności za:
• szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
• treści ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,
• czasowy brak dostępu do Bazy firm w regionie wynikający z winy użytkownika, wskutek działań sił wyższych lub niezbędnych prac techniczno – konserwacyjnych.
7.4. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego dołoży wszelkich starań, aby:
• Baza firm w regionie działała poprawnie,
• promować i reklamować Bazę firm w regionie,
• zawartość modułu zawierała tylko prawdziwe dane i informacje.