AGRO KLASTER KUJAWY – Stowarzyszenie na rzecz innowacji i rozwoju

ul. Bernardyńska 6-8, 85-029 Bydgoszcz

tel. 660 594 109

e-mail: biuro@agroklaster.pl

www.agroklaster.pl

Więcej

AGRO KLASTER KUJAWY  to nowoczesna organizacja otoczenia biznesu, integrująca środowiska biznesowe i naukowe, przy wsparciu administracji oraz organizacji pozarządowych z sektora agrobiznesu.

MISJA AGRO KLASTRA KUJAWY to prowadzenie działań, które będą służyć rozwojowi zrzeszonych firm oraz inicjowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z sektora agrobiznesu, administracją, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami edukacyjnymi i badawczo-rozwojowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami, a w rezultacie stymulowanie wzrostu gospodarczego w regionie.

DZIAŁANIA AGRO KLASTRA KUJAWY to m.in.: wspomaganie innowacyjności firm przez prace badawczo-rozwojowe,  organizowanie wyjazdów na targi międzynarodowe i zagraniczne misje handlowe, reprezentowanie stanowiska przedsiębiorców sektora agrobiznesu wobec administracji rządowej i samorządowej, w istotnych dla gospodarki sprawach, informowanie członków klastra o możliwościach uzyskania wsparcia przedsięwzięć rozwojowych ze środków zewnętrznych (dotacje, pożyczki, kredyty itp.).

Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. o.o.
ul. Gdańska 32, 85-006 Bydgoszcz
tel. +48 52 323 11 35
tel. +48 52 320 93 84
e-mail: biuro@bfpk.bydgoszcz.pl
www.bfpk.bydgoszcz.pl

Więcej

Celem Bydgoskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. o.o. jest udzielanie poręczeń małym i średnim przedsiębiorstwom, które ubiegają się o kredyt lub pożyczkę, lecz nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia ich spłaty.

Dla kogo poręczenia:
Dla przedsiębiorców, którzy posiadają siedzibę lub koncentrują prowadzoną działalność gospodarczą na terenie miasta Bydgoszczy lub pozostałych jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego; nie zalegają z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego, ZUS-u i gminy oraz posiadają zdolność kredytową.

Poręcza się kredyt przeznaczony na:
zakup bądź leasing środków trwałych lub wyposażenia, zakup materiałów i surowców do produkcji lub usług; inwestycje w postaci budowy, modernizacji, remonty; bieżącą działalność.

Szczegółowe informacje na temat  wymaganych dokumentów, kryteriów i warunków poręczenia, a także wykaz: banków współpracujących z Funduszem oraz formularze druków i Regulamin Funduszu  można znaleźć na stronie www.bfpk.bydgoszcz.pl

Bydgoski Klaster Informatyczny

ul. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz

tel. 52 50 656 50

e-mail: biuro@bki.org.pl

https://bki.org.pl/

Więcej

Bydgoski Klaster Informatyczny jest Stowarzyszeniem skupiającym firmy z branży ICT oraz bydgoskie uczelnie wyższe. Organizacja powstała w listopadzie 2013r. z inicjatywy Zespołu Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Bydgoszczy a swoją działalnością wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Celem Klastra jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną.

Stowarzyszenie wyznaczone działania Statutowe koncentruje na wspieraniu rozwoju przedsiębiorców oraz podejmowaniu inicjatyw gospodarczych; podnoszeniu wiedzy informatycznej społeczeństwa; przyczynianiu się do rozwoju członków Stowarzyszenia, w tym przez badania i rozwój. Istotnym elementem działalności jest wdrażanie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki.

Efektem działalności klastra jest wzajemna interakcja i kooperacja bydgoskich przedsiębiorców w sektorze ICT. Sieć partnerstwa umożliwia bezpośrednie kontakty między firmami, które owocują nowymi projektami i wspólnymi przedsięwzięciami.

Bydgoski Klaster Informatyczny podejmuje działania lobbingowe w celu wykreowania województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych, ale przede wszystkim jako silnego ośrodka informatycznego. Klaster bardzo aktywnie wspiera edukację na kierunkach informatycznych bydgoskich uczelni. W ramach współpracy z wydziałami informatyki organizuje spotkania, szkolenia i praktyki oraz zabiega o dobór ścieżek edukacyjnych, mogących intensywniej wpłynąć na właściwe przygotowanie zawodowe absolwentów.

Z inicjatywy Klastra zorganizowane zostały przeróżne przedsięwzięcia, w tym konferencje z udziałem władz miasta, wizyty reprezentantów klastrów polskich i zagranicznych, służące wymianie doświadczeń. Na stałe wpisały się spotkania przedstawicieli firm informatycznych z pasjonatami nowych technologii i rozwiązań IT, organizowane w nieformalnej atmosferze.

Bydgoski Klaster Przemysłowy

ul. Gajowa 99, 85-717  Bydgoszcz

e-mail: bkp@klaster.bydgoszcz.pl

www.klaster.bydgoszcz.pl

Więcej

Bydgoski Klaster Przemysłowy istnieje od 2006 roku i skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i instytucje finansowe. Większość firm działających w branży przetwórczej i narzędziowej to małe i średnie przedsiębiorstwa.  Ich działalność charakteryzuje się dużą elastycznością. Działalność klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, jak również stworzenie sieci powiązań biznesowych ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i zwiększenie innowacyjności produkcji. Przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze oferują wysokiej jakości formy wtryskowe i inne narzędzia do przetwórstwa, jak również zajmują się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla szeregu branż, m.in. AGD, spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, samochodowej, kosmetycznej i opakowaniowej.

Członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego tworzą łańcuch dostawców – posiadają w ofercie zarówno tworzywa polimerowe jak i dodatki do tworzyw: barwniki, wypełniacze, modyfika­tory. Wytwarzają pełen asortyment narzędzi do przetwórstwa tworzyw: formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, głowice wytłaczarskie, formy do przetwórstwa gumy, jak i narzędzia do obróbki metali: wykrojniki i tłoczniki, matryce kuzienne. Narzędzia wytwarzane są ze stali i często na bazie norma­liów, dostarczanych przez lokalnych dostawców. Przetwórcy produkują szeroką gamę wyrobów metodami wtryskiwania, wytłaczania i rozdmuchiwania.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży `w Bydgoszczy

ul. Glinki 140, 85-861 Bydgoszcz

tel. 52 363 04 64

e-mail: ceipm.bydgoszcz@ohp.pl

www.kujawsko-pomorska.ohp.pl

Więcej

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego ds. pracy. OHP są instytucją rynku pracy realizującą zadania określone w ustawie o instytucjach rynku pracy i promocji zatrudnienia, wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Izba Gospodarcza “Wodociagi Polskie”

ul. Jana Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz

tel. +48 52 376 89 10

e-mail: sekretariat@igwp.org.pl

www.igwp.org.pl

Więcej

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała 14 września 1992 r i dziś zrzesza ponad 450 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Nasza siedziba znajduje się w Bydgoszczy.

Izba zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego. Przedstawiciele i eksperci Izby na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających funkcjonowanie branży. Prowadzimy działalność doradczą, szkoleniową i wydawniczą. Reprezentujemy interesy swoich członków na forum ogólnopolskim, szczególnie wobec organów państwowych i samorządowych. Jednym z podstawowych zadań jest również działanie na rzecz ochrony środowiska.

Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, a także Międzynarodowej Organizacji Zaopatrzenia w Wodę IWA z siedzibą w Londynie, Europejskiej Unii Krajowych Stowarzyszeń Dostawców Wody i Usług Odprowadzania Ścieków EUREAU z siedzibą w Brukseli. Izba poprzez swoich przedstawicieli bardzo aktywnie działa w trzech komisjach EUREAU: do spraw wody, ścieków oraz prawa i ekonomii.

Od 1993 roku Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie corocznie, w Bydgoszczy organizuje Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, najważniejsze w Polsce i jedne z głównych w Europie. Co trzy lata organizowane są Kongresy Wodociągowców Polskich, dotyczące najważniejszych dla branży spraw.

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ul. Rumińskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

tel. +48 52 322 22 79

e-mail: iph@iph.bydgoszcz.pl

www.iph.bydgoszcz.pl

Więcej

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstała w 1875 r. jako izba niemiecka, ale z bardzo silnymi wpływami polskich przedsiębiorców. Od 1920 roku była to już w pełni organizacja polska, która miała ogromny wpływ na odbudowę i rozwój Polski.

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego posiada partnerów na wszystkich kontynentach. Zapewnia to znakomity przepływ informacji gospodarczych i ofert handlowych, które są wykorzystywane przez członków.

Wszystkim firmom oferuje szeroki pakiet usług, a swoim członkom korzystanie z nich na preferencyjnych warunkach, m.in.:

 • Bezpłatne doradztwo prawne
 • Organizowanie misji gospodarczych
 • Organizowanie profesjonalnych szkoleń

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

ul. Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz

tel. +48 52 322 12 77

e-mail: sekretariat@izbarzem.pl

www.izbarzem.pl

Więcej

Jest to związek pracodawców organizacji rzemieślniczych. Swoim zasięgiem działania obejmuje teren byłych województw: bydgoskiego, toruńskiego oraz włocławskiego. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy o rzemiośle. Izba Rzemieślnicza jest dobrowolnym członkiem Związku Rzemiosła Polskiego.

Zasadniczymi funkcjami Izby Rzemieślniczej są sprawy z zakresu reprezentowania i obrony interesów zrzeszonych organizacji rzemieślniczych i ich członków wobec organów administracji i instytucji państwowych oraz gospodarczych, udzielanie tym organizacjom pomocy instruktażowo – doradczej, koordynacja ich poczynań grupowych, a także prowadzenie spraw dotyczących kwalifikacji i uprawnień rzemieślniczych. Na mocy szczegółowych przepisów ustawowych Izba Rzemieślnicza uprawniona jest do poświadczania wystawionych dyplomów i świadectw kwalifikacyjnych pieczęcią z Godłem Państwowym.

kpfp

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

Biuro terenowe w Bydgoszczy

ul. Gdańska  32, 85-006 Bydgoszcz

tel. 502 469 468

biuro@kpfp.org.pl

www.kpfp.org.pl

Więcej

Fundusz prowadzi działalność pożyczkową i szkoleniowo-doradczą.

Udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom mającym siedzibę i prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa, a także osobom z kujawsko-pomorskiego rozpoczynającym działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy korzystają z pożyczek inwestycyjnych i obrotowych, a także pożyczek na założenie firmy. Działalność funduszu ma im ułatwić dostęp do środków finansowych, dzięki którym ich firmy stają się bardziej konkurencyjne.

By być bliżej przedsiębiorców Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy prowadzi swoje biura w czterech miastach województwa, na bieżąco współpracuje z instytucjami i organizacjami otoczenia biznesu, uruchomił także Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

KPFP realizuje projekty finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

logo

Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka Focha 4 (III piętro), 85-070 Bydgoszcz

tel.+48 52 584 44 44

e-mail: kujawsko-pomorski@kidp.pl

www.kujawsko-pomorski.kidp.pl

Więcej

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn. zmianami).

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

ul. Sułkowskiego 17, 85- 634 Bydgoszcz

tel. 739 202 422

e-mail: biuro@kpowes.org.pl

www.kpowes.org.pl/

Więcej

OWES czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to miejsce przyjazne dla przedsiębiorstw społecznych w Polsce.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet Gineka prowadzi je od 2009 roku. OWES świadczy usługi doradztwa dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz szkolą osoby zainteresowane założeniem przedsiębiorstwa społecznego czy ekonomizacją swojej organizacji pozarządowej.

kuj pom zrzeszenie

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług

ul. Dworcowa 77, 85-009 Bydgoszcz

tel.+48 52 322 14 40; 322 48 94

e-mail: kpzhiu@kpzhiu.pl

www.kpzhiu.pl

Więcej

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług jest organizacją przedsiębiorców i pracodawców, z ponad stuletnią tradycją, działającą w szczególności w zakresie handlu i usług na podstawie przepisów ustawy o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców oraz ustawy o organizacjach pracodawców. Organizacja nasza dąży do zapewnienia ciągłego rozwoju przedsiębiorców i pracodawców, szczególnie będących członkami Zrzeszenia, kreuje pozytywny wizerunek środowiska gospodarczego oraz reprezentuje i chroni interesy przedsiębiorców wobec instytucji samorządowych stwarzając warunki dla rozwoju gospodarczego regionu.

Większość członków organizacji to na ogół małe firmy prowadzone systemem rodzinnym, chociaż wśród zrzeszonych są również większe – zatrudniające po kilkadziesiąt osób. Działania Zrzeszenia skoncentrowane są na stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie wspieraniu i integrowaniu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), działających w sferze handlu i usług.

Zrzeszenie posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu targowiskami. Obecnie Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług jest zarządcą targowiska „Białe” w Fordonie.

Zrzeszenie wpisane jest na listę podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego, prowadzi biura rachunkowe w Bydgoszczy i Żninie, oferując w nich kompleksowe rozliczenia podatkowe dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan

ul. Bydgoskich Przemysłowców 6/101, IDEA Przestrzeń Biznesu; 85-862 Bydgoszcz

tel.: +48 509 398 688

e-mail: biuro@nzp.org.pl

www.nzp.org.pl

Więcej

Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan (NZP Lewiatan) jest regionalną organizacją pozarządową zrzeszającą Pracodawców w terenów Dolnej Wisły. Działa na podstawie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach Pracodawców. NZP Lewiatan skupia swoje działania wokół lokalnej gospodarki, rynku pracy oraz rozwoju regionalnego, zwłaszcza województwa kujawsko-pomorskiego. Związek jest członkiem Konfederacji Lewiatan z siedzibą w Warszawie.

NZP Lewiatan wypełnia swoje cele poprzez aranżowanie spotkań, debat z lokalnymi i krajowymi politykami, konferencji z udziałem naukowców i ekspertów, czy szkoleń prowadzonych przez urzędników i skierowanych do przedsiębiorców.

Organizacja posiada swoich przedstawicieli w takich ciałach społecznych jak Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego (wkrótce Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego), Radach Zatrudnienia i w Komitecie Monitorującym.

NZP Lewiatan jest ponadto oddany idei odnowy dróg wodnych i znany z zaangażowania w projekty skupiające się na tematyce rewitalizacji rzeki Wisły. Celem, do którego dążymy jest Stworzenie Zrównoważonego Planu Rozwoju Wisły, kładącego akcenty nie tylko na rozwój transportu i przemysłu, ale także turystyki i ekologii. Organizacja jest sygnatariuszem licznych porozumień z władzami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi i uczelniami wyższymi, których celem jest działanie na rzecz rozwoju Wisły.

Wraz ze związkiem zawodowym NSZZ „Solidarność” Region Bydgoski Związek tworzy platformę Wsparcie dla Regionu organizując cykliczne debaty.

NZP Lewiatan prowadzi biuro w Bydgoszczy. Prezesem Zarządu Związku jest Roman Rogalski.

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział Bydgoszcz 

ul. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

tel.: +48 52 320 91 06

e-mail: pfp@pfp.com.pl

www.pfp.com.pl 

Więcej

Polska Fundacja Przedsiębiorczości prowadząca Subregionalny Fundusz Pożyczkowy (SFP) „Kujawiak”, to instytucja ukierunkowana na pomoc w tworzeniu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego. Proponujemy przedsiębiorcom pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą. Celem SFP „Kujawiak” jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek.

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

ul. Maksymiliana Piotrowskiego 11 lok. 30; 85-098 Bydgoszcz

tel.: +48 52 375 45 71

e-mail: biuro@pige.com.pl

www.pige.com.pl

Więcej

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje następujące branże polskiego przemysłu, usług i handlu:

• producentów kabli,
• producentów osprzętu instalacyjnego i narzędzi dla elektromonterów,
• producentów silników elektrycznych i transformatorów,
• producentów korytek i rur osłonowych do kabli,
• producentów osprzętu odgromowego,
• producentów opraw oświetleniowych i źródeł światła,
• producentów aparatury elektrycznej,
• hurtowników i dystrybutorów sprzętu elektrycznego,
• firmy elektroinstalacyjne.

pkib

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

tel. 52 584 30 00

e-mail: biuro@pkib.pl

www.pkib.pl

Więcej

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców z branży budowlanej województwa kujawsko – pomorskiego.

Pomorsko – Kujawska Izba Budownictwa została założona i wpisana do rejestru Izb Gospodarczych w marcu 1996 roku.

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa zrzesza podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi i inżynieryjnymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi oraz zawodowym inwestorstwem.

Celem Izby jest reprezentowanie interesów członków skupionych w Izbie m.in.:

 • udzielanie członkom Izby wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu ich problemów ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych;
 • wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, występowanie z własnymi inicjatywami gospodarczymi oraz konsolidacja członków Izby dla realizacji dużych zadań gospodarczych;
 • opracowywanie i zgłaszanie odpowiednim organom państwowym i samorządowym projektów aktów prawnych, opiniowanie projektów;
 • współdziałanie w kształceniu kadr dla potrzeb budownictwa i podnoszenie ich kwalifikacji;
 • opracowywanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej, strzeżenie dobrych obyczajów kupieckich i zawodowych.

Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa jest organizatorem konkursów organizowanych pod patronatem wojewody oraz marszałka województwa kujawsko – pomorskiego, tj. “Budowa na Medal Pomorza i Kujaw” oraz “Wnętrze Roku Pomorza i Kujaw”, zmierzających do podniesienia standardu realizowanych inwestycji.

Izba jest organizatorem corocznych obchodów “Regionalnych Dni Budowlanych”, poza tym organizuje szkolenia, zarówno krajowe jak i zagraniczne, poruszające aspekty zmian w prawie budowlanym oraz interpretowaniu przepisów prawa budowlanego.

Przedstawiciele Izby biorą udział w zagranicznych misjach gospodarczych oraz spotkaniach zapoznawczych z inwestorami.

“Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz

tel. 52 524 09 20

e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl

www.pracodawcy.info.pl

Więcej

Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny związek pracodawców działający od 1992 roku w interesie skupionych przedsiębiorców, chroniąc ich prawa. Ponad 20 lat doświadczenia i aktywnej działalności daje im możliwość realnego wpływu na rozwój firm w regionie kujawsko-pomorskim. Członkowie związku to przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zarówno z sektora MŚP jak i duże firmy (w tym z kapitałem zagranicznym).

Podstawowym zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków. W tym celu prowadzony jest skuteczny dialog społeczny z władzą lokalną, związkami zawodowymi i innymi związkami pracodawców. Z kolei działania lobbingowe sprzyjają rozwojowi otoczenia przyjaznego przedsiębiorcy. W ten sposób związek łagodzi napięcia społeczne oraz wpływa na lepsze warunki rozwoju przedsiębiorców i tworzenie dobrego prawa. Związek integruje także środowisko gospodarcze, wpływając na nawiązywanie nowych relacji biznesowych i wymianę doświadczeń pomiędzy firmami. Kształtuje u przedsiębiorców świadomość interesu wspólnego oraz promuje postawy społecznej odpowiedzialności biznesu. Pobudza innowacyjność w biznesie poprzez transfer wiedzy z jednostek naukowych do przedsiębiorstw oraz pomoc w rozwoju inicjatyw klastrowych.

Stowarzyszenie Pośredników w obrocie Nieruchomościami Pomorza i Kujaw (SPON Pomorza i Kujaw)

ul. Batorego 2, 85-104 Bydgoszcz

tel. kom. 600 994 498

e-mail: poczta@sponpk.kip.pl

www.sponpk.kip.pl

Więcej

Działalność SPONPK skupia się wokół promowania zasad współpracy, upowszechniania zasad etyki zawodowej oraz dbałości o wysoki poziom usług i kwalifikacji zawodowej.
Społeczna działalność obejmuje:
 • Wydawnictwo  “Nieruchomości Pomorza i Kujaw” – periodyk poświęcony tematyce nieruchomościowej. Nagrodzony w  2005 i 2010 roku przez ogólnopolskie środowisko zawodowe jako ważny środek medialny prezentujący społeczeństwu rynek nieruchomości.
 • Systemu MLS powołany w 2004 roku, w którym współpracują pośrednicy zawierający umowy na wyłączność. To milowy krok w kierunku zapewnienia lepszej i sprawniejszej obsługi klientów. Sprawia, że regionalny rynek nieruchomości jest nowoczesny i zgodny ze standardami obowiązującymi w Europie i na świecie.
 • Dzięki członkostwu w PFRN stowarzyszenie udostępnia darmowo swoim członkom oprogramowanie do obsługi biura (on-line) wraz ze firmowymi stronami internetowymi.
 • Działalność edukacyjna stowarzyszenia zapewnia równość szans w dostępie do zawodu i umożliwia podjęcie pracy w nowym zawodzie. W ramach kształcenia organizowane są:
  – praktyki zawodowe;
  – studia podyplomowe dla pośredników i zarządców we współpracy z WSGN;
  – szkolenia w ramach kształcenia ustawicznego.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza

ul. Jagiellońska 103, 85-027 Bydgoszcz

tel.: 52 569 11 80

e-mail: spkip@spkip.pl

www.spkip.pl

Więcej

Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza to organizacja biznesowa, która działa od 2010 roku.

W każdy czwartek, w Hotelu Słoneczny Młyn, na śniadaniu biznesowym, przedsiębiorcy nawiązują kontakty i współpracę z nowymi firmami. Działamy na zasadzie rekomendacji i budowania relacji.

Każdego roku do Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza dołączają nowe firmy. Aby korzystać z przywilejów, jakie daje członkostwo, należy złożyć aplikację,  referencje od 5 firm z którymi współpracuje, a także uiścić składkę członkowską.

Przedsiębiorcy zrzeszeni w SPKiP wspierają innych – między innymi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czy regionalne Motomikołaje – akcję, która pomaga dzieciom przebywającym w szpitalach.

Stowarzyszenie, współpracując z Sejmikiem Gospodarczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innymi organizacjami, wspiera bydgoski biznes.

Translate »