Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz mając na uwadze usprawnienie współpracy stworzyliśmy program  „Akcja Konsultacja”, który pozwala na sprawne i bezpieczne odbywanie konsultacji online w zakresie wsparcia finansowego jego uczestników.

CZYM SĄ KONSULTACJE dotyczące wsparcia finansowego?

To spotkanie online z pracownikiem BARR, który zapozna Cię z: aktualnymi możliwościami uzyskania wsparcia finansowego w postaci tzw. pożyczek unijnych, a także produktami finansowymi Agencji Rozwoju Przemysłu i Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie konsultacji online dowiesz się, z którego funduszu pożyczkowego/poręczeniowego możesz skorzystać, poznasz proces kredytowania, możesz też zlecić nam komercyjne przygotowanie dokumentów.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z KONSULTACJI?

Konsultacje przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców jak i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Bydgoszczy, szukających rozwiązań z wykorzystaniem unijnych produktów finansowych -przede wszystkim pożyczek unijnych.

ETAPY KONSULTACJI

 1. POZNAJMY SIĘ. Wypełnij ankietę – nasz pracownik zapozna się z Twoją sytuacją, co pozwoli na zdefiniowanie zakresu konsultacji i spersonalizowanie oferty.
 2. UMÓWMY SIĘ. Zaproponujemy Ci dogodny termin konsultacji online.
 3. POROZMAWIAJMY ONLINE. Podczas spotkania online zarekomendujemy indywidualne rozwiązania w oparciu o przeprowadzoną konsultację wraz z informacjami o aktualnych programach.
 4. SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI PRZYGOTOWANIA WNIOSKU. Na prośbę przedsiębiorcy możemy komercyjne przygotować wniosek. Jest to usługa dodatkowa, płatna.

 

Etapy 1-3 konsultacji są bezpłatne.

PIERWSZE KONSULTACJE ROZPOCZĘŁY 3 GRUDNIA 2020 r.

 

Pierwsze konsultacje będą obejmować przede wszystkim instrument wsparcia w postaci „Pożyczki Płynnościowej COVID-19”.

Pożyczka płynnościowa umożliwia mikro-, małym i średnim firmom sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności i zapewnienie jej płynności finansowej.

W ramach pożyczki przedsiębiorca ma możliwość, m.in.:

 1. utrzymania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 2. opłacenia kosztów wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
 3. opłacenia zatowarowania, półproduktów itp.,
 4. opłacenia zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorstwa,
 5. opłacenia zobowiązań handlowych, pokrycia kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 6. opłacenia bieżących rat kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem, że udzielony kredyt,
 7. pożyczka czy leasing, a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja, nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

 

Kto może skorzystać z konsultacji dot. „pożyczki płynnościowej COVID-19”?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Bydgoszczy.

JAK UMÓWIĆ SIĘ NA KONSULTACJĘ?

 

Chęć uczestnictwa w konsultacji należy zgłosić poprzez wypełnienie ankiety.

 

Przedstawiciel BARR zaproponuje termin konsultacji. Każdy zarejestrowany przedsiębiorca otrzyma link dostępu do wirtualnego pokoju online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Regulamin programu „Akcja Konsultacja”:

 1. Zgłoszenie skorzystania z programu Akcja Konsultacja następuje poprzez wypełnienie ankiety.
 2. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji bez podania przyczyny dane zawarte w przesłanej ankiecie zostaną niezwłocznie usunięte.
 3. Rejestracja w postaci wypełnienia ankiety jest równoznaczna z oświadczeniem, o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych, jakim jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dostępną na niniejszej stronie internetowej.

Klauzula informacyjna II dla klientów programu „Akcja Konsultacja”, z którymi zawarto umowę

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem e-mail: rodo@barr.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Przygotowania, zawarcia i realizacji umowy dotyczącej udzielenia pomocy przy pozyskaniu pożyczki na cele związane z prowadzoną lub podejmowaną działalnością gospodarczą, pochodzącej z instrumentów finansowania zwrotnego (tzw. pożyczek unijnych) wdrażanych przy udziale Pośredników Finansowych (tzw. funduszy pożyczkowych) w ramach programów dostępnych dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wsparcie w trakcie oceny wniosku, a także prowadzenia sprawozdawczości w okresie wykorzystania pożyczki – t.j. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych i rozpatrywania reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego związanych z promocją gminy oraz wspieraniem działalności gospodarczej, a także weryfikacją prawidłowości wykonywania tych zadań przez Administratora, przeprowadzaną przez organ właścicielski lub inne uprawnione instytucje – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Administrator może udostępnić Pani/Pana* dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, a także podwykonawcom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim. Ponadto dane mogą być udostępnione organowi właścicielskiemu lub innym uprawnionym do tego instytucjom w celu weryfikacji prawidłowego realizowania zadań publicznych i wiarygodności składanych w tym zakresie sprawozdań.

5. W celu wykonania umowy Pani/Pana dane osobowe oraz dokumentacja finansowa zostaną także przekazane do zewnętrznego pośrednika finansowego, którym w szczególności może być Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, e-mail: daneosobowe@kpfp.org.pl, tel. +48 56 475 62 90.

6. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym w szczególności do końca spłaty uzyskanej w związku z umową pożyczki, a następnie przez kolejny 1 rok w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

7. Posiada Pani/Pan* prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
c) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,
f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich nie podanie uniemożliwi przygotowanie i wykonanie umowy.

9. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana* danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Odpowiedzi udziela:

Paweł Mieńciuk

Specjalista ds. wspierania przedsiębiorczości BARR

tel. 785 150 558
pawel.mienciuk@barr.pl

Translate »