POSZUKAJ WSPARCIA DLA SWOJEJ FIRMY

„Akcja Konsultacja” to program,  który pozwala na sprawne i bezpieczne odbywanie konsultacji online w zakresie wsparcia finansowego na rozwój swojego przedsiębiorstwa. To spotkania online z pracownikiem BARR, który przedstawi aktualne możliwości uzyskania wsparcia finansowego w postaci tzw. pożyczek unijnych, a także produkty finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu i Banku Gospodarstwa Krajowego. W trakcie konsultacji dowiedzieć się można, z którego funduszu pożyczkowego/poręczeniowego można skorzystać oraz poznać jego proces kredytowania.

Najważniejsze informacje

Konsultacje przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Bydgoszczy, szukających rozwiązań z wykorzystaniem unijnych produktów finansowych – przede wszystkim pożyczek unijnych.

Konsultacje prowadzone są przez cały rok.

Chęć uczestnictwa w konsultacji należy zgłosić poprzez wypełnienie ankiety. Przedstawiciel BARR zaproponuje termin konsultacji. Każdy zarejestrowany przedsiębiorca otrzyma link dostępu do wirtualnego pokoju online wraz z dalszą instrukcją postępowania.

Regulamin programu „Akcja Konsultacja”:

  1. Zgłoszenie skorzystania z programu Akcja Konsultacja następuje poprzez wypełnienie ankiety.
  2. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy przeprowadzenia konsultacji bez podania przyczyny dane zawarte w przesłanej ankiecie zostaną niezwłocznie usunięte.
  3. Rejestracja w postaci wypełnienia ankiety jest równoznaczna z oświadczeniem, o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych, jakim jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl i zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dostępną na niniejszej stronie internetowej.

 

Klauzula informacyjna I dla klientów programu „Akcja Konsultacja”

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem e-mail: rodo@barr.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) wykonania usługi informacyjnej na temat na temat możliwego wsparcia finansowego – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) przygotowania spersonalizowanej oferty w oparciu o konsultacje przeprowadzone z udziałem podmiotów zewnętrznych, do których Pani/Pana dane osobowe zostaną przekazane na podstawie udzielonej zgody – tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych i rozpatrywania reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego związanych z promocją gminy oraz wspieraniem działalności gospodarczej, a także weryfikacją prawidłowości wykonywania tych zadań przez Administratora, przeprowadzaną przez organ właścicielski lub inne uprawnione instytucje – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
e) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Administrator może udostępnić Pani/Pana* dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, a także podwykonawcom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim. Ponadto dane mogą być udostępnione organowi właścicielskiemu lub innym uprawnionym do tego instytucjom w celu weryfikacji prawidłowego realizowania zadań publicznych i wiarygodności składanych w tym zakresie sprawozdań.

5. Na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody dane osobowe oraz dokumentacja finansowa mogą zostać także przekazane do zewnętrznego pośrednika finansowego, którym w szczególności może być Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, e-mail: daneosobowe@kpfp.org.pl, tel. +48 56 475 62 90. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. W każdym przypadku Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy dotyczącej usługi informacyjnej, a następnie przez kolejne 2 lata dla celów ewentualnych czynności kontrolnych przeprowadzanych przez organ właścicielski. Czas ten może zostać wydłużony w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

7. Posiada Pani/Pan* prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
c) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,
f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale jest niezbędne do realizacji usługi informacyjnej lub na podstawie udzielonej zgody do dokonania oceny sytuacji majątkowo – finansowej.

9. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana* danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Klauzula informacyjna II dla klientów programu „Akcja Konsultacja”, z którymi zawarto umowę zlecającą przygotowanie wniosku. 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz, KRS 0000489734, tel. 48 52 585 88 23, e-mail: barr@barr.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan* się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem e-mail: rodo@barr.pl lub pisemnie na adres podany w pkt. 1.

3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) Przygotowania, zawarcia i realizacji umowy dotyczącej udzielenia pomocy przy pozyskaniu pożyczki na cele związane z prowadzoną lub podejmowaną działalnością gospodarczą, pochodzącej z instrumentów finansowania zwrotnego (tzw. pożyczek unijnych) wdrażanych przy udziale Pośredników Finansowych (tzw. funduszy pożyczkowych) w ramach programów dostępnych dla województwa kujawsko-pomorskiego oraz wsparcie w trakcie oceny wniosku, a także prowadzenia sprawozdawczości w okresie wykorzystania pożyczki – t.j. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
b) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych i podatkowych i rozpatrywania reklamacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego związanych z promocją gminy oraz wspieraniem działalności gospodarczej, a także weryfikacją prawidłowości wykonywania tych zadań przez Administratora, przeprowadzaną przez organ właścicielski lub inne uprawnione instytucje – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

4. Administrator może udostępnić Pani/Pana* dane osobowe podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, a także podwykonawcom, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora takie usługi, jak: informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, likwidatorom szkód i firmom ubezpieczeniowym, bankom, instytucjom finansowym, operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim. Ponadto dane mogą być udostępnione organowi właścicielskiemu lub innym uprawnionym do tego instytucjom w celu weryfikacji prawidłowego realizowania zadań publicznych i wiarygodności składanych w tym zakresie sprawozdań.

5. W celu wykonania umowy Pani/Pana dane osobowe oraz dokumentacja finansowa zostaną także przekazane do zewnętrznego pośrednika finansowego, którym w szczególności może być Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. w Toruniu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 38, 87-100 Toruń, e-mail: daneosobowe@kpfp.org.pl, tel. +48 56 475 62 90.

6. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, w tym w szczególności do końca spłaty uzyskanej w związku z umową pożyczki, a następnie przez kolejny 1 rok w celu ochrony praw Administratora lub osób trzecich, w tym dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.

7. Posiada Pani/Pan* prawo:
a) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,
b) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,
c) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w granicach art. 21 RODO,
f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana* danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich nie podanie uniemożliwi przygotowanie i wykonanie umowy.

9. Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana* danych osobowych
do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

KROK 1

Poznajmy się

Wypełnij ankietę – nasz pracownik zapozna się z Twoją sytuacją, co pozwoli na zdefiniowanie zakresu konsultacji i spersonalizowanie oferty.

KROK 2

Umówmy się

Zaproponujemy Ci dogodny termin konsultacji online.

KROK 3

Porozmawiajmy online

Podczas spotkania online zarekomendujemy indywidualne rozwiązania w oparciu o przeprowadzoną konsultację wraz z informacjami o aktualnych programach.

Wszystkie etapy konsultacji są bezpłatne.