16.10 loga

Dowiedz się, jak działać na zagranicznych rynkach

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP i myślisz o rozpoczęciu działalności eksportowej? Nie wiesz, jak zacząć? A może szykujesz się do wznowienia działalności na zagranicznych rynkach? Weź udział w szkoleniach proeksportowych.

Pandemia COVID-19 utrudniła nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, a jednocześnie wymusiła szukanie nowych rynków zbytu dla produktów czy usług. Celem szkoleń proeksportowych jest wsparcie przedsiębiorców, który chcą w „nowej rzeczywistości” nawiązywać relacje handlowe z partnerami zagranicznymi.

Szkolenia odbywać się będą w dwóch cyklach po 10 spotkań online:

Cykl 1: „Eksport w Europie” kwiecień-czerwiec 2021 r.

Cykl 2: „Eksport na świecie” wrzesień-listopad 2021 r.

Najważniejsze informacje:

Szkolenia mają charakter otwarty. Dedykujemy je w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

Biorąc udział w szkoleniach online w ramach cyklu 2 – „Eksport na świecie”:

 • dowiesz się, na co zwrócić uwagę pragnąć eksportować swoje produkty i usługi na inne kontynenty,
 • poznasz podatkowo-księgowe i prawne aspekty wymiany handlowej z państwami pozaeuropejskimi,
 • uzyskasz odpowiedź na pytanie z jakim krajem/obszarem powinieneś nawiazać współpracę gospodarczą,
 • nauczysz się jak rozliczać podatek VAT poza granicą Europy, stosować reguły Incoterms 2020,
 • bliskie staną Ci się takie pojęcia jak: kod HS, numer EORI, OC Przewoźnika czy ubezpiecznie CARGO,
 • brak wiedzy o zabezpieczaniu i finansowaniu transakcji międzynarodowych nie będzie już ograniczał Twojej działalności eksportowej,
 • nie straszne Ci będzie założenie sklepu internetowego/strony internetowej skierowanej do zagranicznych klientów,
 • kulturowe i prawno-księgowe uwarunkowania eksportu do Rosji, USA, Indii, Chin, Azji Południowo-Wschodniej i Afryki nie będą stanowić już trudnej do przeskoczenia bariery wstrzymującej podjęcie decyzji o zaistnieniu na nowych rynkach.

Biorąc udział w szkoleniach online w ramach cyklu 1 – „Eksport w Europie”:

 • dowiesz się, jak przeanalizować swój potencjał eksportowy, jak wykonać audyt eksportowy własnej działalności, jak wybrać efektywnie rynek docelowy na terenie Europy oraz czym jest kod HS;
 • uzyskasz wiedzę, jak rozliczać podatek VAT w eksporcie i imporcie na terenie Europy oraz z jakimi rodzajami ceł można się spotkać w handlu międzynarodowym;
 • poznasz reguły Incoterms 2020 oraz ich zastosowanie w umowach handlowych na terenie Europy, różnice między umową spedycji a umową przewozu, czym jest OC Przewoźnika i ubezpieczenie CARGO;
 • dowiesz się, czym jest numer EORI, który pozwala na identyfikację podmiotów gospodarczych w kontraktach z organizacjami celno-skarbowymi;
 • nauczysz się skutecznie planować i prowadzić negocjacje B2B na terenie Europy oraz poznasz najważniejsze strategie negocjacyjne;
 • dowiesz się, jak finansować i zabezpieczać transakcje międzynarodowe na terenie Europy;
 • poznasz najważniejsze kanały e-commerce wykorzystywane w eksporcie na terenie Europy – ich funkcjonalności i specyfikę;
 • będziesz wiedzieć, jak rozpocząć przygodę z eksportem na terenie Skandynawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Białorusi;
 • zapoznasz się z elementami stanowiącymi przygotowanie do udziału w wyjazdach na międzynarodowe imprezy o charakterze targowo-wystawienniczym.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny na dedykowanej stronie internetowej danego szkolenia. Pełna lista szkoleń wraz z przekierowaniem do formularza znajduje się w sekcji poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

REGULAMIN REJESTRACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA

w szkoleniowo-informacyjnych spotkaniach proeksportowych prowadzonych online

(dalej: Regulamin)

z dnia 18 marca 2021 roku

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady  rejestracji  i  uczestnictwa  w  szkoleniowo-informacyjnych spotkaniach proeksportowych prowadzonych online dotyczących różnych aspektów działalności na rynkach zagranicznych.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 • BARR – rozumie się przez to organizatora Wydarzeń, tj. Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-059) przy ul. Unii Lubelskiej 4c;
 • Wydarzeniach – rozumie się przez to szkoleniowo-informacyjne spotkania proeksportowe prowadzone online, które realizowane są w wirtualnych pokojach tworzonych za pośrednictwem obsługiwanej Platformy do organizacji szkoleń online.
 • Uczestniku Wydarzenia – rozumie się przez to osobę, która zarejestrowała się na dane Wydarzenie dokonując rejestracji zgodnie z § 2 ust. 3.
 1. Wydarzenia realizowane są w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18 w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz.
 2. Wydarzenia realizowane będą w podziale na 2 cykle: od 12 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. i od 20 września 2021 r. do 18 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że z przyczyn organizacyjnych terminy Wydarzeń mogą zostać przesunięte, nie później jednak niż do dnia 31 marca 2022 roku.
 3. BARR zastrzega możliwość zaproponowania nowego terminu Wydarzenia w związku
  z niezrekrutowaniem minimalnej liczby uczestników.
 4. Informacje o Wydarzeniach dostępne są na stronie internetowej barr.pl.
 5. Bezpośredni nadzór organizacyjny nad realizacją Wydarzeń, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w Regulaminie należą do BARR.

 

§ 2. REJESTRACJA

 1. Wydarzenia mają charakter otwarty, dostępny dla wszystkich zainteresowanych, jednakże dedykowane są w szczególności podmiotom z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru funkcjonowania stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz*.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest bezpłatne.
 3. Rejestracja na Wydarzenia składa się z etapów:
 • etap I – osoby zainteresowania udziałem w Wydarzeniach rejestrują się za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych online, dostępnych na dedykowanych stronach internetowych poszczególnych Wydarzeń,
 • etap II – osoby zarejestrowane poprzez formularz zgłoszeniowy online otrzymują od BARR drogą mailową przez rozpoczęciem Wydarzenia na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym online link do Wirtualnego Pokoju i są zobligowane do: a) podania danych osobowych w formularzu dostępu do Wirtualnego Pokoju, który wyświetli się po kliknięciu w link; b) zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; c) kliknięcia przycisku rejestracji na Wydarzenie;
 • etap III – zarejestrowanym osobom wyświetli się link dostępu do Wirtualnego Pokoju Wydarzenia, którego należy użyć do wejścia na szkolenie online w momencie rozpoczęcia szkolenia.
 1. Rejestrując się na Wydarzenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online Uczestnik Wydarzenia oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestnictwa w Wydarzeniu na warunkach w nim określonych.
 2. BARR zastrzega, iż ze względu na ograniczenia funkcjonalności Platformy, na której przeprowadzane będą Wydarzenia, w jednym Wydarzeniu może wziąć udział nie więcej niż 300 Uczestników Wydarzenia.
 3. W przypadku, gdy dane Wydarzenie z przyczyn organizacyjnych nie będzie mogło się odbyć w pierwotnie ustalonym terminie, BARR zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu dla tego Wydarzenia. Uczestnik Wydarzenia zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową z jednoczesnym zastrzeżeniem, że jeśli będzie on chciał wziąć udział w Wydarzeniu w nowym terminie, to jest on zobligowany do ponownej rejestracji, zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu.

 

§ 3. KOMUNIKACJA

 1. Komunikacja pomiędzy BARR a Uczestnikami Wydarzenia odbywa się drogą mailową, poprzez adresy e-mail wskazane przez Uczestników Wydarzenia w formularzu zgłoszeniowym online danego Wydarzenia.
 2. Wszelkie pytania dotyczące Wydarzeń prosimy kierować na adres e-mail: msp@barr.pl.

 

§ 4. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH

 1. Uczestnicy Wydarzenia mają prawo do zadawania podczas Wydarzenia pytań o charakterze merytorycznym i technicznym, za pośrednictwem moderowanego czatu dostępnego na Platformie, na której przeprowadzane będzie Wydarzenie. Oznacza to, że to moderator na bieżąco podejmuje decyzję, które pytania pojawią się na czacie publicznym, widocznym dla wszystkich Uczestników Wydarzenia.
 2. Materiały szkoleniowe w formie prezentacji multimedialnych będą dostępne do pobrania po zakończeniu danego Wydarzenia na stronie internetowej barr.pl w zakładce zawierającej informacje o Wydarzeniach.

 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podlegają ochronie prawnej.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-059) przy ul. Unii Lubelskiej 4c.
 3. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora jest wykonawca, któremu powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
 4. Dane osobowe zbierane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online (zbierane przez Administratora) i poprzez formularz dostępu do Wirtualnego Pokoju wyświetlający się po kliknięciu
  w link do Wirtualnego Pokoju (zbierane przez Podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora). Dane te przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody Uczestnika Wydarzenia wyrażonej podczas rejestracji na każde Wydarzenie (formularz zgłoszeniowy online), a następnie art. 6 ust. 1 lit. b) – formularz dostępu do Wirtualnego Pokoju wyświetlający się po kliknięciu w link do Wirtualnego Pokoju. Dane te będą przetwarzane w celu
  i zakresie niezbędnym do: 1) organizacji i przeprowadzenia Wydarzenia, w tym do kontaktu ze strony BARR w celu potwierdzenia rejestracji Uczestnika Wydarzenia; 2) kontaktu ze strony BARR
  z Uczestnikiem Wydarzenia celem zaproszenia go do wypełnienia nieobowiązkowej ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Wydarzenia.
 5. BARR jako Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące kategorie danych Uczestników Wydarzeń: „imię”, „nazwisko” i „adres elektroniczny (e-mail)” – dane obowiązkowe do wskazania przez Uczestnika Wydarzenia oraz „nazwa przedsiębiorstwa” (dane opcjonalne do zaznaczenia przez Uczestnika Wydarzenia) zebrane w trakcie rejestracji na Wydarzenia.
 6. Każdy Uczestnik Wydarzenia ma prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd BARR.

 

* Pełna lista członków Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz określona została w jego Statucie, dostępnym na stronie https://metropoliabydgoszcz.pl/

Harmonogram szkoleń

CYKL 2

 1. Eksport na świecie – wprowadzenie (21.09.2021)
  pobierz prezentację pdf (12,9 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (412 KB)
 2. Eksport na świecie – aspekty podatkowe i księgowe w kontraktach B2B (28.09.2021)
  pobierz prezentację pdf (2,71 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (512 KB)
 3. Eksport na świecie – aspekty prawne w kontraktach B2B (05.10.2021)
  pobierz prezentację pdf (10 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (542 KB)
 4. Eksport na świecie – negocjacje B2B (12.10.2021)
  pobierz prezentację pdf (10 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (442 KB)
 5. Eksport na świecie – finansowanie i zabezpieczanie transakcji (19.10.2021)
  pobierz prezentację pdf (1,41 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (437 KB)
 6. Eksport na świecie – wykorzystanie kanałów e-commerce (26.10.2021)
  pobierz prezentację pdf (12,1 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (522 KB)
 7. Eksport na świecie – Rosja (02.11.2021)
  pobierz prezentację pdf (17,1 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (422 KB)
 8. Eksport na świecie – USA (09.11.2021)
  pobierz prezentację pdf (2 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (596 KB)
 9. Eksport na świecie – Chiny, Indie, Azja Południowo-Wschodnia (16.11.2021)
  pobierz prezentację pdf (3,36 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (468 KB)
 10. Eksport na świecie – Afryka (23.11.2021)
  pobierz prezentację pdf (3,85 MB); pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (633 KB)

CYKL 1 (zakończony)

 1. Eksport w Europie – wprowadzenie (13.04.2021)
  Pobierz prezentację pdf (13,25 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (406 KB)
 2. Eksport w Europie – aspekty podatkowe i księgowe w kontraktach B2B (20.04.2021) 
  Pobierz prezentację pdf (9,46 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (480KB)
 3. Eksport w Europie – aspekty prawne w kontraktach B2B (27.04.2021)
  Pobierz prezentację pdf (10,70 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (548 KB)
 4. Eksport w Europie – negocjacje B2B (04.05.2021)
  Pobierz prezentację pdf (10,08 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (442 KB)
 5. Eksport w Europie – finansowanie i zabezpieczanie transakcji (11.05.2021)
  Pobierz prezentację pdf (2,17 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (486 KB)
 6. Eksport w Europie – wykorzystanie kanałów e-commerce (18.05.2021)
  Pobierz prezentację pdf (4,46 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (407 KB)
 7. Eksport w Europie – Skandynawia (25.05.2021)
  Pobierz prezentację pdf (33,71 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (486 KB)
 8. Eksport w Europie – Niemcy (01.06.2021)
  Pobierz prezentację pdf (7,24 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (489 KB)
 9. Eksport w Europie – Wielka Brytania (08.06.2021)
  Pobierz prezentację pdf (7,82 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (539 KB)
 10. Eksport w Europie – Ukraina i Białoruś (15.06.2021)
  Pobierz prezentację pdf (30,01 MB) Pobierz opis prezentacji – plik dostępny cyfrowo (471 KB)

Szkolenia proeksportowe realizowane  są przez Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o., w partnerstwie ze stowarzyszeniem Metropolia Bydgoszcz, w ramach projektu pn. „Wsparcie internacjonalizacji MŚP oraz promocji gospodarczej regionu na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, nr projektu RPKP.01.05.02-04-0001/18.