REGULAMIN

udziału w szkoleniach niekomercyjnych

 1. Zgłoszenie udziału w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 2. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Warunkiem bezpłatnego udziału  w szkoleniach online jest wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przez uczestnika adres email informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Każdy uczestnik ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.
 3. Tylko otrzymanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu się na szkolenie jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Osoby niezakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o braku możliwości uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Przesłanie zgłoszenia stanowi ostateczne zobowiązanie do udziału, o ile szkolenie nie zostanie odwołane przez organizatorów.
 6. Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w kolejnych szkoleniach osobom, które nie wzięły udziału w szkoleniach, na które dokonały zgłoszenia i nie odwołały swojego uczestnictwa (przynajmniej na dzień przed szkoleniem do godz. 12.00).
 7. Pierwszeństwo uczestnictwa przysługuje właścicielom i pracownikom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 8. W szkoleniach mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.
 9. Dokonując rejestracji na szkolenie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora jego wizerunku utrwalonego podczas szkolenia, a Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania podczas szkolenia sesji fotograficznych i/lub wideo. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego na zdjęciach i filmach przez Organizatora w celach marketingowych, promocyjnych i informacyjnych na stronie www.barr.pl oraz rozpowszechnianie poprzez social media (linkedin, facebook, youtube, twitter) na profilach założonych przez Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego sp. z o.o.
 10. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w zakresie niezbędnym do realizacji szkolenia i rozliczenia poniesionych kosztów oraz marketingu i promocji świadczonych usług.
 11. Administratorem danych osobowych jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Unii Lubelskiej 4c w Bydgoszczy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z akceptacją Polityki Prywatności Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp z o.o.
 12. Każdy Uczestnik ma prawo do dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem , jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Realizacja niektórych praw może podlegać ograniczeniom wskazanym w art. 15 do 21 RODO.
Translate »