Data wydarzenia: 03.06.2022, 9.00-11.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Kary umowne w kontraktach na roboty budowlane

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z najnowszymi zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) oraz ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095).

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników szkolenia z przepisami regulującymi kwestię kar umownych na gruncie prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych, w tym m.in. pojęciem kary umownej i jej przykładowymi funkcjami, zasadami miarkowania kary umownej oraz terminach przedawnienia.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych.

Plan szkolenia

Blok I

Prowadzący: Mateusz Zaborowski

 • kary umowne w świetle Kodeksu Cywilnego,
 • pojęcie kary umownej i jej przykładowe funkcje,
 • przykłady zobowiązań zabezpieczanych karami umownymi,
 • kara umowna a odstąpienie od umowy,
 • kara umowna a niewykonanie zobowiązania pieniężnego,
 • brak szkody a kara umowna,
 • przedawnienie roszczenia o zapłatę kary umownej,
 • miarkowanie kary umownej – przesłanki uzasadniające miarkowanie.

Blok II

Prowadzący: Maciej Sarnowski

 • obowiązkowe postanowienia dotyczące kar umowny w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy,
 • obowiązek określenia wysokości kar umownych,
 • klauzule abuzywne w kontekście kar umownych za opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia,
 • wpływ przepisów ustawy o COVID-19 na możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nałożonych kar umownych,
 • zawieszenie przedawnienia roszczeń z tytułu nałożonych kar umownych.

Informacje o prelegentach

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Mateusz Zaborowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako prawnik u jednego z największych w Polsce generalnych wykonawców drogowych robót budowlanych. Dotychczas zajmował się obsługą roszczeń kontraktowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. W chwilach wolnych śledzi orzeczenia sądów powszechnych w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo budowlane. Obecnie student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych i Goldwin Wesołowski Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »