Data wydarzenia: 15.03.2024, 10.00-13.00
Miejsce: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5, sala konferencyjna
Kategoria: szkolenie

Odpowiedzialność kontraktowa w umowie o roboty budowlane w świetle kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z obowiązkami zamawiającego (inwestora) oraz wykonawcy, skutkami niewywiązania się z tych obowiązków, a także szczególnymi przypadkami niewykonania umowy o roboty budowlane.

Cel szkolenia

Zapoznanie z podstawowymi zasadami odpowiedzialności kontraktowej stron umowy o roboty budowlane na gruncie prawa cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku budowlanym.

Plan szkolenia

Blok I

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o roboty budowlane w świetle Kodeksu Cywilnego

Umowa o roboty budowlane, czyli kto za co odpowiada?

 • obowiązki inwestora,
 • obowiązki wykonawcy.

Skutki niewykonania umów:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza i kary umowne,
 • powstrzymanie się od wykonania robót,
 • odstąpienie od umowy.

Szczególne przypadki niewykonania umowy:

 • brak współdziałania inwestora z wykonawcą – co możemy zrobić?
 • przekroczenie terminu wykonania robót – pułapka dla wykonawców,
 • wadliwe wykonywanie prac – z czym musi liczyć się wykonawca.

Blok II

Odpowiedzialność kontraktowa stron umowy o roboty budowlane w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy wykonaniu umowy,
 • obligatoryjne postanowienia umowy o roboty budowlane dotyczące obowiązków stron,
 • postanowienia umowy dotyczące weryfikacji obowiązku zatrudnienia pracowników,
 • obowiązek płatności częściowych lub udzielania zaliczek,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • przesłanki odstąpienia od umowy,
 • kary umowne.

Szkolenie poprowadzą:

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Michał Sobierajski – od 2015 roku radca prawny należący do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji w Toruniu. W swojej praktyce koncentruje się na kompleksowej obsłudze przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej na rzecz uczestników procesu budowlanego. Stale poszukuje rozwiązań zabezpieczających wykonawców oraz ułatwiających im dochodzenie roszczeń. Prowadził sprawy sądowe dotyczące procesu budowlanego począwszy od małych inwestycji, po kontrakty autostradowe. Na co dzień współpracuje z Kancelarią Prawną Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych oraz Kancelaria Prawna Goldwin Wesołowski i Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz dostępny poniżej. Po rejestracji na szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) informację o zakwalifikowaniu się na szkolenie stacjonarne.

Translate »