Data wydarzenia: 25.02.2022, 8.30-10.00
Miejsce: online
Kategoria: szkolenie

Najnowsze zmiany w prawie zamówień publicznych

Bądź na bieżąco z Prawem Zamówień Publicznych, sprawdź najnowsze nowelizacje.

Cel szkolenia

Zapoznanie uczestników z najnowszymi zmianami w zakresie zamówień publicznych, w tym m.in. nowych obowiązkach sprawozdawczych, zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, a także określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

Grupa odbiorców

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy uczestniczą w rynku zamówień publicznych.

Plan szkolenia

Blok I

Prowadzący: Maciej Sarnowski – PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw:

  • wprowadzenie nowych obowiązków sprawozdawczych,
  • prowadzenie rejestru umów o zamówienie publiczne,
  • obowiązki zamawiającego związane z udziałem nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych udzielonymi zamówieniami.

Blok II

Prowadzący:

Mateusz Zaborowski – Goldwin Wesołowski Wspólnicy

Nowe akty wykonawcze w zakresie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej:

  • podstawy i metody sporządzenia kosztorysu inwestorskiego,
  • kalkulacja planowanych kosztów prac projektowych,
  • zakres i forma dokumentacji projektowej,
  • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Informacje o prelegentach

Maciej Sarnowski – doktorant w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek Koła Naukowego Publicznego Prawa Gospodarczego działającego przy toruńskim Uniwersytecie. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in. w Departamencie Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Wydziale Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także Wydziale Handlowym i Umów Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. Główny przedmiot jego zainteresowania zawodowego oraz naukowego stanowi publiczne prawo gospodarcze, w szczególności prawo zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego, w tym prawa zamówień publicznych.

Mateusz Zaborowski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pracował jako prawnik u jednego z największych w Polsce generalnych wykonawców drogowych robót budowlanych. Dotychczas zajmował się obsługą roszczeń kontraktowych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i na etapie sądowym. W chwilach wolnych śledzi orzeczenia sądów powszechnych w zakresie obejmującym szeroko rozumiane prawo budowlane. Obecnie student filozofii na Uniwersytecie Warszawskim.

Organizatorzy

Organizatorem szkolenia jest Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z PROCUREMENTS Doradcy Zamówień Publicznych i Goldwin Wesołowski Wspólnicy.

Jak przebiegać będzie rejestracja na szkolenie

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu wypełniają formularz zgłoszenia online, dostępny poniżej. Po rejestracji na dane szkolenie, pracownik BARR przekaże drogą mailową (na wskazany podczas rejestracji adres) instrukcję logowania i link do szkolenia.

Translate »