Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

1 m3 Cena nettoCena brutto
woda4,77 PLN5,15 PLN
ścieki4,88 PLN5,27 PLN

Dodatkową opłatą jest abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który różnicuje stawki opłat ze względu na maksymalny poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynikający z rodzaju i ilości zainstalowanych u odbiorcy punktów czerpalnych. Stawkę opłaty abonamentowej uwzględniającą koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ustala się dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.

Stawki podatku od nieruchomości

Cena od 1 m2 powierzchniRodzaje gruntów:
1,34 PLNgrunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
6,66 PLNgrunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
0,71 PLNgrunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
4,39 PLNgrunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r.
poz. 730 i 1696), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
Cena od 1 m2 powierzchni użytkowejBudynki lub ich części:
1,15 PLNmieszkalne
33,10 PLN związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
15,50 PLNzajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
6,76 PLNzwiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
11,17 PLNpozostałe, w tym zajętę na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
11,17 PLNbudynki gospodarcze niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
11,17 PLNgaraże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W roku podatkowym 2024 stawki podatku od nieruchomości określone są uchwałą Nr LXXIII/1528/23 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 listopada 2023 r.