Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

1 m3 Cena nettoCena brutto
woda4,77 PLN5,15 PLN
ścieki4,88 PLN5,27 PLN

Dodatkową opłatą jest abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który różnicuje stawki opłat ze względu na maksymalny poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynikający z rodzaju i ilości zainstalowanych u odbiorcy punktów czerpalnych. Stawkę opłaty abonamentowej uwzględniającą koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ustala się dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.

Stawki podatku od nieruchomości

Cena od 1 m2 powierzchniRodzaje gruntów:
1,03 PLNgrunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
5,17 PLNgrunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
0,54 PLNgrunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
3,40 PLNgrunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r.
poz. 730 i 1696), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy,
jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego
Cena od 1 m2 powierzchni użytkowejBudynki lub ich części:
0,89 PLNmieszkalne
25,74 PLN związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
12,04 PLNzajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym
5,25 PLNzwiązane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
8,68 PLNpozostałe, w tym zajętę na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
8,68 PLNbudynki gospodarcze niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
8,68 PLNgaraże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

W roku podatkowym 2022 stawki podatku od nieruchomości, określone są uchwałą Nr XLV/965/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r.

Szczegóły – Uchwała