Etapy procesu inwestycyjnego

Do głównych etapów procesu inwestycyjnego należą: uzyskanie (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Podstawowe informacje o nieruchomościach

Podstawowe źródło wiedzy o nieruchomościach stanowią:

  • ewidencja gruntów i budynków
  • księgi wieczyste

Tytuły prawne do nieruchomości

Charakterystyka tytułów prawnych do władania nieruchomościami.

Najczęściej spotykanymi tytułami prawnymi do władania nieruchomościami są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem.

Tryb pozyskiwania gruntów

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, każdy inwestor musi poczynić starania o pozyskanie gruntu, na którym zamierza wznieść obiekt budowlany i uzyskać tytuł prawny do tego gruntu. Tryb nabywania prawa własności lub dzierżawy nieruchomości zależy od osoby właściciela- w przypadku gminy i Skarbu Państwa jest on ściśle sformalizowany.

Instytucje wydające opinie, uzgodnienia, warunki

W trakcie realizacji inwestycji, inwestor musi uzyskać wiele opinii, uzgodnień i warunków od kompetentnych podmiotów i jednostek.