Do głównych etapów procesu inwestycyjnego należą: uzyskanie (w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przedmiotowe zagadnienia zostały uregulowane w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 t.j. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t.j. z późn. zm.).

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze następujących decyzji:

  • decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego – dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • decyzji o warunkach zabudowy – dot. sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla innych inwestycji

W myśl powyższych przepisów, w przypadku braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia w drodze decyzji, warunków zabudowy.

Odrębnej regulacji podlegają inwestycje celu publicznego, polegające na prowadzeniu działań o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim, krajowym) stanowiące realizację celów publicznych, określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j. z późn. zm.).

Zaznaczyć należy, iż obligatoryjnie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego winny zostać ujęte obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2.

Poza wyjątkami określonymi w art. 29 – 31 ustawy Prawo budowlane, rozpoczęcie i przeprowadzenie budowy polegającej na wykonaniu, odbudowie, rozbudowie lub nadbudowie obiektu budowlanego, a także wykonanie innych robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warunkiem koniecznym jej otrzymania przez inwestora, jest złożenie oświadczenia o posiadanym przez niego prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, rozumianym jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonania robót budowlanych.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy

Grudziądzka 9-15, budynek A pok. 203 85-130 Bydgoszcz
tel: 052 58 58 863, 052 58 58 181
fax: 052 58 58 863
email: wab@um.bydgoszcz.pl

Formularze i wnioski:

https://um.bydgoszcz.pl/sprawa/200/zatwierdzenie-projektu-budowlanego-i-wydanie-pozwolenia-na-budowe/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy:

http://pinbbydgoszcz.pl/

Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 t.j. z późn. zm. ), art. 54 – 59g ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)

Po zakończeniu budowy należy zawiadomić o tym właściwy organ, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia organ ten nie zgłosi sprzeciwu można rozpocząć użytkowanie obiektu. Mamy wówczas do czynienia z tzw. dorozumianym (milczącym) pozwoleniem na użytkowanie.

Wyjątkami od tej reguły są art. 55 i 57 Prawa budowlanego. Warunkiem koniecznym przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego jest uzyskanie ostatecznej decyzji w tym zakresie jeżeli obiekt ten zalicza się do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII-XXX (Szczegółowa charakterystyka każdej z kategorii obiektów budowlanych znajduje się w załączniku na końcu ustawy Prawo budowlane), albo jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych lub gdy zostaną spełnione wymagania określone w art.49 ust.1 dot. legalizacji samowoli budowlanej. Art 57 w ustępach od 1-3 określa jakie dokumenty inwestor jest zobowiązany dołączyć do takiego wniosku.

Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu odpowiednich organów tj.

a) Państwowej Inspekcji Sanitarnej
b) Państwowej Straży Pożarnej

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie stanowiska w tej sprawie w terminie 14 dni oznacza brak sprzeciwu lub uwag.

Po zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, właściwy organ zwraca bezzwłocznie inwestorowi dokumenty określone w art. 57 ust. 1, 4, 5.

Decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego poprzedzona jest zawsze obowiązkową kontrolą, której zakres określony jest w art. 59a ustawy Prawo budowlane.

Termin na przeprowadzenie obowiązkowej kontroli wynosi 21 dni od dnia doręczenia wezwania przez inwestora, o dacie przeprowadzenia kontroli organ zobowiązany jest poinformować inwestora w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania. Z kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, z których jeden dostarczany jest bezzwłocznie inwestorowi.

Organem właściwym w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu jest Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Jednostki Odpowiedzialne:

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16; 85-082 Bydgoszcz
tel.: (0048-52) 584-01-10; fax: (0048-52) 584-01-13
e-mail: winb@bydgoszcz.uw.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bydgoszczy
ul. Grudziądzka 9 – 15; 85-130 Bydgoszcz; Budynek B – II piętro
tel. (0048-52) 32 88 203; 32 88 162; 052 32 88 183
e-mail: sekretariat@pinb.bydgoszcz.pl