Podstawowe źródło wiedzy o nieruchomościach stanowią:

  • ewidencja gruntów i budynków
  • księgi wieczyste

Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.
Ze względu na cel ewidencji gruntów i budynków wpis do niej ma przede wszystkim znaczenie informacyjne. Ustawa nie wiąże natomiast z nim domniemań zgodności z rzeczywistym stanem prawnym, ani jakiegokolwiek innego skutku materialno-prawnego, co należy do istoty ksiąg wieczystych.

Dane zawarte w ewidencji gruntów są podstawą odpowiednich wpisów do działu I księgi wieczystej.

Informacji w tym zakresie udzielają:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Mienia i Geodezji
ul. Grudziądzka 9-15; 85-130 Bydgoszcz
tel: (0048-52) 32 88 413, -367
fax: (0048-52) 32 88 409

 

W celu otrzymania wypisu z rejestru gruntów, map ewidencyjnych i opisów inwestor musi złożyć zlecenie.

Stan prawny nieruchomości można ustalić na podstawie ksiąg wieczystych. Księgi wieczyste są jawne. Można je przeglądać na stronach portalu internetowego Ministerstwa Sprawiedliwości w elektronicznej ewidencji Ksiąg Wieczystych.

Aby sprawdzić treści wpisów uwidocznionych w księdze wieczystej oraz uzyskać stosowny odpis należy zwrócić się do:

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
X Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-950 Bydgoszcz
tel.: (0048-52) 325 31 00

Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:
I dział – obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
II dział – obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
III dział – przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
IV dział – przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.