Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Przeczytaj szczegóły pomocy de minimis

Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością podatników, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają:

 1. budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami,
 2. budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem stacji paliw,
 3. budynki lub ich części związane z działalnością instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi budynkami,
 4. budynki lub ich części związane z działalnością logistyczną, spedycyjną i magazynową oraz budowle związane z tymi budynkami.

Zwolnienie, o którym mowa w uchwale w § 1 ust. 1 dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, jeżeli:

 1. utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców,
 2. utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,
 3. utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1 – 2.

Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie jednego roku od zakończenia nowej inwestycji.

Pomoc de minimis określona uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto. Odpowiednio dla jednego przedsiębiorstwa, prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów, pomoc de minimis nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Treść rozporządzeń można pobrać poniżej:

Uchwała nr LXIII/1330/14 z dnia 29.10.2014

Uchwała nr XXXI/731/20 z dnia 25.11.2020 zmieniająca uchwałę nr LXIII/1330/14

Granty rządowe

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów 5 lipca 2011 r. (znowelizowanego 25 marca 2021 r.).

Zmiany w programie obejmują:

 • modyfikację kryteriów jakościowych,
 • niższe progi do otrzymania wsparcia,
 • uproszczenie procedury aplikacyjnej,
 • indywidualne podejście.

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy oraz kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych tworzenia nowych miejsc pracy przewidziane jest dla inwestycji w Centrum Usług Biznesowych oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.

Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji przewidziane jest dla inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych.

 1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie).

W zależności od typu inwestycji przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, duży) mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości:

 • do 7500 zł lub 15000 zł na jedno nowoutworzone miejsce pracy w przypadku Centrum Usług Biznesowych,
 • do 10000 zł lub 20000 zł na jedno nowoutworzone miejsce pracy w przypadku Centrum B+R.
 1. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny).

W przypadku inwestycji strategicznej lub innowacyjnej przedsiębiorca może ubiegać się:

 • duży – do 5% lub 15%,
 • rozwijający się lub średni – do 10% lub do 20%,
 • mały lub mikro – do 15% lub 25%.

W przypadku typu inwestycji Centrum B+R, przedsiębiorca może ubiegać się:

 • duży – do 15% lub do 25%,
 • rozwijający się lub średni – do 15% lub do 25%,
 • mały lub mikro – do 15% lub 25%.
 1. Wsparcie na szkolenia

Ponadto do ww. grantów, wysokość wsparcia może być zwiększona w wypadku oferowania przez przedsiębiorcę pracownikom szkoleń – do 5 000 zł lub 7 000 zł na jednego pracownika.

 

Wyższe poziomy wsparcia

Wyższe poziomy wsparcia dostępne są w przypadku lokalizacji inwestycji:

 • na obszarze zagrożonym wykluczeniem, należy przez to rozumieć, w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju,
 • w 5 województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim).

Kryteria ilościowe uzależnione są od wielkości inwestora. Progi wejściowe określono w różny sposób dla pięciu grup: dużych, rozwijających się, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw. Wprowadzono kategorię przedsiębiorcy rozwijającego się – zatrudniającego mniej niż 1000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro.

Obniżone progi zostały wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 w celu pobudzenia inwestycji. Obowiązywać będą do końca 2021 r. (z możliwością przedłużenia).

 

Inwestycja na obszarach zagrożonych wykluczeniem

W przypadku lokalizacji przez dużego przedsiębiorcę inwestycji na terenie jednego ze 122 miast średnich lub gminy graniczącej z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo powiatu o stopie bezrobocia wynoszącej co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, kryteria ilościowe ulegają obniżeniu o połowę, jednakże w przypadku Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych liczba nowych miejsc pracy nie może być niższa od 10.

Zobowiązania przedsiębiorców w zależności od typu inwestycji i wielkości przedsiębiorcy:

 1. Dla inwestycji strategicznej:
 • przedsiębiorca duży zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 80 mln złotych i utworzyć 50 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca rozwijający się zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości  40 mln złotych i utworzyć 25 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca średni zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 24 mln złotych i utworzyć 15 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mały zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 16 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mikro zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 8 mln złotych i utworzyć 5 nowych miejsc pracy.
 1. Dla inwestycji innowacyjnej:
 • przedsiębiorca duży zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 5 mln złotych i utworzyć 20 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca rozwijający się zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości  2,5 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca średni zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 1,5 mln złotych i utworzyć 6 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mały zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 1 mln złotych i utworzyć 4 nowe miejsca pracy,
 • przedsiębiorca mikro zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,5 mln złotych i utworzyć 2 nowe miejsca pracy.
 1. Dla inwestycji Centrum Usług Biznesowych:
 • przedsiębiorca duży zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 1 mln złotych i utworzyć 100 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca rozwijający się zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości  0,5 mln złotych i utworzyć 50 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca średni zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,3 mln złotych i utworzyć 30 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mały zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,3 mln złotych i utworzyć 20 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mikro zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,3 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy.
 1. Dla inwestycji Centrum B+R:
 • przedsiębiorca duży zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 1 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca rozwijający się zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości  0,5 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca średni zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,3 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mały zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,3 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy,
 • przedsiębiorca mikro zobowiązany jest ponieść nakłady w wysokości 0,3 mln złotych i utworzyć 10 nowych miejsc pracy.

Reinwestycje

W przypadku planowanej w istniejącym zakładzie reinwestycji przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji – wymagana liczba nowych miejsc pracy zostaje obniżona o połowę, jednakże w przypadku Centrum Usług Badawczo-Rozwojowych liczba ta nie może być niższa od 10.

Zmodyfikowane zostały kryteria jakościowe oceny inwestycji, które zostały ujednolicone z kryteriami obowiązującymi w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji.

Za spełnienie każdego kryterium jakościowego przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie w ramach oceny jakościowej inwestycji można otrzymać 10 punktów.

Minimalna ocena jakościowa zależy od lokalizacji:

 • 4 punkty – na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem,
 • 5 punktów – na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 35%,
 • 6 punktów – na pozostałym obszarze kraju.

 

Kryteria jakościowe w przypadku ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów inwestycji:

 • wysokie przychody z eksportu,
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • utworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy,
 • lokalizacja inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem,
 • inwestycja w sektorze strategicznym,
 • członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym,
 • posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
 • działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi.

 

Kryteria jakościowe w przypadku ubiegania się o wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy:

 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej,
 • utworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy,
 • wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi,
 • rodzaj wykonywanych procesów,
 • utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym,
 • wysokie przychody z eksportu,
 • posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy,
 • działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko,
 • lokalizacja inwestycji na obszarach zagrożonych wykluczeniem,
 • podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem.

 

Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Zgodnie z Programem duży przedsiębiorca zobowiązany jest do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki lub ze szkołami ponadpodstawowymi w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które zajmuje się nie tylko obsługą Programu, ale wspiera inwestorów także poprzez:

 • udzielanie informacji o gruntach rządowych, doradztwo w zakresie pomocy publicznej,
 • udzielanie informacji prawnych, przygotowywanie raportów,
 • dedykowany zespół Project Managerów,
 • organizację wizyt lokalizacyjnych, audyty terenów,
 • doradztwo lokalizacyjne, bazę nieruchomości inwestycyjnych,
 • opiekę komunikacyjną i kontakt z organami administracji publicznej,
 • networking, identyfikację podwykonawców i potencjalnych klientów,
 • opiekę poinwestycyjną i komunikacyjną.
 1. Inwestor składa do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH):
  • informację o projekcie
  • analizę efektu zachęty
 2. PAIH:
  • weryfikuje formularz,
  • przygotowuje opis projektu
  • w przypadku inwestycji innowacyjnej konieczne jest wydanie przez Ministra właściwego ds. gospodarki potwierdzenia innowacyjności
 3. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej wydaje rekomendację dot. wysokości grantu.
 4. Minister właściwy ds. gospodarki podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu grantu i jego Wysokości, PAIH wysyła ofertę inwestorowi.
 5. W przypadku akceptacji oferty (inwestor ma na to 30 dni) zawierana jest umowa pomiędzy Inwestorem a Ministerstwem.

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw, jak i nowych projektów.

Przeczytaj szczegóły dotyczące Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przejdź do dedykowanej strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Instrumenty wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Aktualne informacje dla pracodawców i przedsiębiorców można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w zadkładce dedykowanej dla przedsiębiorców i pracodawców.

Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Toruńska 147

85-950 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl

tel.  +48 52 360 43 00

fax. +48 52 360 43 41