Pomoc de minis

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Przeczytaj szczegóły pomocy de minis

Zwalnia się z podatku od nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością podatników, stanowiące nowe inwestycje, w wyniku których utworzono nowe miejsca pracy.

Zwolnieniu z podatku od nieruchomości nie podlegają:

1) budynki lub ich części związane z działalnością handlową oraz budowle związane z tymi budynkami;

2) budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem stacji paliw;

3) budynki lub ich części związane z działalnością instytucji finansowych oraz budowle związane z tymi budynkami;

4) budynki lub ich części związane z działalnością logistyczną, spedycyjną i magazynową oraz budowle związane z tymi budynkami.

Zwolnienie, o którym mowa w uchwale w § 1 ust. 1, dotyczy nieruchomości, na których utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją, jeżeli:

1) utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców,

2) utworzono co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu średnich przedsiębiorców,

3) utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją – w przypadku inwestycji dokonywanych na nieruchomościach będących w posiadaniu przedsiębiorców innych niż wymienieni w pkt 1 – 2.

Utworzenie nowych miejsc pracy musi nastąpić w okresie jednego roku od zakończenia nowej inwestycji.

Pomoc de minimis określona uchwałą może być udzielona w przypadku, gdy kwota planowanej pomocy dla jednego przedsiębiorstwa, łącznie z kwotą pomocy de minimis uzyskanej przez to przedsiębiorstwo od jednego państwa członkowskiego w różnych formach i z różnych źródeł, w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro brutto, a odpowiednio dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów pomoc de minimis nie może przekroczyć 100 tys. euro brutto.

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Treść rozporządzeń można pobrać poniżej:

Uchwała nr LXIII/1330/14 z dnia 29.10.2014

Uchwała nr XXXI/731/20 z dnia 25.11.2020 zmieniająca uchwałę nr LXIII/1330/14

Granty rządowe

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

Przeczytaj szczegóły dotyczące grantów rządowych

Zmiany w programie:

  • niższe progi do otrzymania wsparcia
  • łatwiejszy dostęp do grantów dla MŚP
  • wsparcie na szkolenia pracowników
  • rozszerzenie kryteriów jakościowych
  • usprawnienie kontroli i inwestycji
  • dodatkowe wsparcie na realizację inwestycji w słabiej rozwiniętych regionach w Polsce

 

Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r.

 

Forma wsparcia

Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

 

Tytuły wsparcia

W ramach Programu wsparcie inwestycji początkowej będzie udzielane z dwóch tytułów: kosztów kwalifikowanych tworzenia n owych miejsc pracy i kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program jest w całości finansowany ze środków budżetu państwa.

 

Program przewiduje wsparcie inwestycji z dwóch tytułów:

 

1. Wsparcie z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie)

GRANT Z TYTUŁU UTWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Rodzaj inwestycji minimalne nakłady inwestycyjne
(mln PLN)
minimalne zatrudnienie inne wymogi maksymalne wsparcie
(na każde miejsce pracy, w PLN)
B+R 1 (powyżej 100 tys. na pracownika) 10* wysokozaawansowane
procesy
do 15 000
Innowacyjna 1.5/0.3 150 zaawansowane/
wysokozaawansowane
procesy
do 12 000
Centrum Zaawansowanych Usług Biznesowych 1.5/0.3 250 średniozaawansowane
procesy
do 12 000

 

2. Wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (grant inwestycyjny)

GRANT Z TYTUŁU KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH I NOWEJ INWESTYCJI

Rodzaj inwestycji minimalne nakłady inwestycyjne
(mln PLN)
minimalne zatrudnienie inne wymogi maksymalne wsparcie (jako procent kosztów kwalifikowalnych)
B+R 1 (powyżej 100 tys. na pracownika) 10* potwierdzenie
innowacyjności
przez MPiT
do 15%
Innowacyjna 7 20 potwierdzenie
innowacyjności
przez MPiT
do 10%
Strategiczna 160 100 potwierdzenie
innowacyjności
przez MPiT
do 10%

 

Można uzyskać również wsparcie na szkolenia pracowników – tzw. Grant Szkoleniowy – dodatkowo do powyższych grantów

Maksymalne wsparcie (na każdego pracownika, w PLN) – 25% kosztów kwalifikowalnych szkoleń

* wyłącznie osoby z wyższym wykształceniem

 

Wymóg spełnienia kryteriów jakościowych zgodnie z Programem

Poza wymogiem spełnienia powyższych kryteriów ilościowych, konieczne jest otrzymanie min. 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania w ramach oceny jakościowej projektu dokonywanej przez PAIH

1. Kryteria jakościowe dla projektów usługowych

  
2. Kryteria jakościowe dla projektów produkcyjnych
  

 

Obowiązek współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki

Zgodnie z Programem inwestorzy zobowiązani są do poniesienia w okresie utrzymania inwestycji kosztów w zakresie współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w wysokości co najmniej 15% wartości przyznanej dotacji.

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polega na:

1) zlecaniu wykonania badań naukowych lub prac rozwojowych;
2) zlecaniu realizacji programów studiów;
3) udział w programie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki „Doktorat Wdrożeniowy” oraz innych programach lub przedsięwzięciach ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki związanych z realizacją szkół doktorskich;
4) finansowaniu, poprzez stypendia lub finansowanie zatrudnienia, udziału studentów w procesie kształcenia na profilu praktycznym, w tym m.in. studia dualne.

 

Operator Programu

Operatorem Programu i organem udzielającym pomocy publicznej jest Minister właściwy ds. gospodarki (aktualnie Minister Przedsiębiorczości i Technologii). Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. jest odpowiedzialna za przygotowanie i przedstawienie Międzyresortowemu Zespołowi ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej (dalej jako Zespół) dossier projektów inwestycyjnych oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia całej procedury udzielenia wsparcia finansowego.

Każdy projekt podlega indywidualnej ocenie przez Zespół, na podstawie szczegółowych kryteriów określonych w Programie.

Właściwą jednostką do udzielania informacji jest Centrum Inwestycji Strategicznych (CIS) PAIH.

CIS zajmuje się nie tylko obsługą Programu, ale wspiera inwestorów także poprzez:

 
                                    Procedura udzielania wparcia:
  
  

 

Pomoc publiczna

 

Pomoc publiczna przyznawana w ramach Programu jest zgodna z zasadami udzielania pomocy publicznej w UE określonymi w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.7.2013, str. 1) oraz w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str.1). Pomoc, która nie będzie spełniać wymogów wspomnianego rozporządzenia, może być udzielona po wydaniu zgody przez Komisję Europejską w trybie przewidzianym w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

 

Załączniki:

Materiały:

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw, jak i nowych projektów.

Przeczytaj szczegóły dotyczące Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Przejdź do dedykowanej strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Instrumenty wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Aktualne informacje dla pracodawców i przedsiębiorców można znaleźć na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy w zadkładce dedykowanej dla przedsiębiorcóe i pracodawców.

Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy

Kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy

Toruńska 147

85-950 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@pup.bydgoszcz.pl

tel.  +48 52 360 43 00

fax. +48 52 360 43 41

Translate »