Czym są innowacje?

Pojęcie to kojarzy się ze zmianą, wprowadzeniem nowoczesnego rozwiązania, reformy czy idei rozumianej jako nowość. Zgodnie z podręcznikiem  Oslo Manual (międzynarodowy podręcznik metodologiczny badań statystycznych innowacji zalecany w krajach OECD i UE) innowacja jest to wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym (Oslo Manual 2005, OECD/Eurostat).

Jakie rodzaje innowacji wyróżniamy?

Innowacja produktowa  to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacja procesowa czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Innowacja marketingowa to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

Innowacja organizacyjna to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Instytucje wspierające innowacyjność

Przedsiębiorco, pamiętaj o lokalnych inteligentnych specjalizacjach!

Przedsiębiorco pamiętaj, że wsparciem ze środków Unii Europejskiej będą objęte projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje, które określają priorytety gospodarcze w obszarach Badań, Rozwoju
i Innowacji.

Przedsiębiorcy powinni mieć na uwadze by ich projekty realizowane były w obszarach zgodnych z  krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Dzięki nim, finansowaniem dotacyjnym ze środków UE objęte są przede wszystkim projekty, których głównym celem jest: prowadzenie prac badawczych oraz rozwojowych, inwestycje w infrastrukturę do badań,  wdrażanie innowacyjnych produktów i usług, wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych.

Krajowe inteligentne specjalizacje

Polegają na określeniu krajowych obszarów specjalizacji o największym potencjale rozwojowym. Przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki, a także do poprawy jakości życia społeczeństwa oraz funkcjonowania środowiska naturalnego. Należą do nich:

ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

KIS 1. Zdrowe społeczeństwo

BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA

KIS 2. Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego;

KIS 3. Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska;

ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA

KIS 4. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;

KIS 5. Inteligentne i energooszczędne budownictwo;

KIS 6. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku;

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM- WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY

KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE (W UJĘCIU HORYZONTALNYM)

KIS 8. Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty;

KIS 9. Elektronika i fotonika;

KIS 10. Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne i geoinformacyjne;

KIS 11. Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna;

KIS 12. Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych;

KIS 13. Inteligentne technologie kreacyjne;

KIS 14. Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.

Krajowa inteligentna specjalizacja jest dokumentem otwartym, który podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji  w oparciu o tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania oraz analizę zachodzących zmian społeczno-gospodarczych w skali krajowej i w skali globalnej. Szczegółową listę KIS można pobrać tutaj.

Regionalne inteligentne specjalizacje

Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS) są jednym z instrumentów wspomagających osiągnięcie celów Regionalnych Strategii Innowacji w województwie. W województwie kujawsko-pomorskim należą do nich:

Inteligentne specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego oparte na wartościach:

  1. Zdrowa i bezpieczna żywność
  2. Zdrowie i turystyka zdrowotna
  3. Zaawansowane materiały i narzędzia
  4. Transport i mobilność
  5. Dziedzictwo kulturowe i przemysły kreatywne

Inteligentne specjalizacje Województwa Kujawsko-Pomorskiego oparte na technologiach (horyzontalne):

  1. Usługi ICT,
  2. Ekoinnowacje,
  3. Automatyka przemysłowa,

Oraz  inne,  wyłonione w ramach tzw. „przedsiębiorczego odkrywania”.

Translate »